Кафедра грамадзянскага права

Кафедра гражданского права. Увеличить.

Кафедрай грамадзянскага права падрыхтаваны “Банк творчых заданняў выкладчыкаў”, ў якім размешчаны матэрыялы, распрацаваныя  з выкарыстаннем эўрыстычных, праблемных і іншых інавацыйных методык выкладання.

Банк творчых заданняў

The Civil Law Department (english)
Информация о кафедре гражданского права (на русском языке)

Кафедра грамадзянскага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з’яўляецца буйнейшай кафедрай гэтага профілю ў рэспубліцы. З моманту ўтварэння ў 1921 г. яна называлася кафедрай грамадзянскага права, затым з 1937 г. – кафедрай грамадзянскага права і працэсу, а ў ліпені 1974 г. была пераўтворана ў дзве самастойныя кафедры: грамадзянскага і сямейнага права; грамадзянскага працэсу і працоўнага права. У 1991 г. кафедра атрымала сучасную назву.

У розны час кафедру ўзначальвалі вядомыя вучоныя: прафесар Г.М. Маркаў (1921–1922), акадэмік М.О.Грэдзінгер (1923–1936), кандыдат юрыдычных навук І.С. Андрэйчык (1944–1945), доктар юрыдычных навук, прафесар Ф.І. Гаўзе (1945–1950), кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Г.А. Павецьеў (1950–1971), доктар юрыдычных навук, прафесар В.Ф.Чыгір (1971–1993).

З 1993 г. кафедру ўзначальвае доктар юрыдычных навук, прафесар В. М. Гадуноў.

Кафедра забяспечвае выкладанне курсаў грамадзянскага, сямейнага, рымскага прыватнага, еўрапейскага і міжнароднага прыватнага права, асноў кіравання інтэлектуальнай уласнасцю, камерцыйнага права замежных краiн, а таксама спецкурсаў: «Прававое рэгуляванне адносін уласнасці», «Дагавор у грамадзянскім праве», «Жыллёвае права», «Адказнасць у грамадзянскiм праве», «Прававы рэжым нерухомасцi», «Грамадзянскае і гандлёвае права замежных краін», «Актуальныя праблемы еўрапейскага прыватнага права», «Прававое рэгуляванне ўнутраннага рынку Еўрапейскага Саюзу», «Еўрапескае карпаратыўнае і дагаворнае права».

Акрамя гэтага, выкладчыкі кафедры вядуць заняткі на многіх факультэтах Беларускага дзяржаўнага універсітэта: на гуманітарных факультэтах – па асновах кіравання інтэлектуальнай уласнасцю, на факультэце міжнародных адносін – па рымскаму праватнаму і сямейнаму праву, на гістарычнам факультэце – па грамадзянскаму праву.

Калектывам кафедры падрыхтаваны першыя ў Беларусі дапаможнікі і падручнікі па грамадзянскаму, жыллеваму і сямейнаму праву, першы каментарый к Грамадзянскаму кодэксу. 3 сучасных выданняў з удзелам членаў кафедры трэба адзначыць наступныя: Гражданское право: Учебник. В 2 частях (2000, 2002); Практикум по гражданскому праву (2000); Практикум по хозяйственному праву (2003); Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь. В трех томах (постатейный) (2003); Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный). В 3 книгах (2005, 2006); Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о браке и семье (2010). Гражданское право: Учебник. В 3 томах. Том 1, 2 (2008, 2010, 2011); Белорусская юридическая энциклопедия. В 4 томах. Том 1, 2, 3 (2007, 2009, 2010).

Кафедра рыхтуе і іншыя вучэбна-метадычныя матэрыялы, у тым ліку тыпавыя вучэбныя праграмы па рымскаму прыватнаму, грамадзянскаму, сямейнаму, міжнароднаму прыватнаму і еўрапейскаму праву.

На кафедры вядуцца навуковыя даследаванні па грамадзянскаму, сямейнаму, міжнароднаму прыватнаму і еўрапейскаму праву. Вялікі ўклад у развіцце грамадзянска-прававых навук унес і ўносіць доктар юрыдычных навук, прафесар, Заслужаны юрыст Беларускай ССР В.Ф.Чыгір. У 1970 г. ен абараніў доктарскую дысертацыю на тэму «Жыллевыя праваадносіны». У далейшым ім была створана на кафедры навуковая школа па жыллеваму праву. Па гэтаму навуковаму накірунку былі падрыхтаваны і абаронены кандыдацкія дысертацыі Драбязка Г.С. «Жыллевыя адносіны членаў жыллева-будаўнічых кааператываў» (1983 г.), Сакаловым С.П. «Змяненне жыллевых праваадносін» (1987 г.), Шчамялевай І.М. «Новая кадыфікацыя жыллевага заканадаўства БССР» (1987 г.), Комам М.У. «Падставы ўзнікнення жыллевых праваадносін у дамах дзяржаўнага жылога фонду ва ўмовах пераходу да рыначнай эканомікі» (1997 г.), Траццяковай І.П. «Права ўласнай маемасці грамадзян на жылы дом» (1998 г.), Карэба С.В. «Дагавор найма жылога памяшкання як юрыдычны факт» (2004 г.).

У цяперашні час на кафедры працуе навуковая школа «Юрыдычныя асобы і грамадзяне як суб'екты грамадзянска-прававых адносін: праблемы тэорыі і практыкі». Яе кіраўнікі – прафесары В.Ф. Чыгір і В.М. Гадуноў. Важнейшымі накірункамі навуковых даследаванняў у рамках навуковай школы з'яўляюцца: паняцце і віды юрыдычных асоб; стварэнне і спыненне дейнасці юрыдычных асоб; прававое становішча аддзельных відаў юрыдычных асоб; праваздольнасць і дзеездольнасць грамадзян; права ўласнасці і іншыя рэчавыя правы юрыдычных асоб і грамадзян; iнтэлектуальная уласнасць; падставы ўзнікнення грамадзянска-прававых адносін з удзелам юрыдычных асоб і грамадзян; дагаворныя адносіны юрыдычных асоб і грамадзян; адказнасць юрыдычных асоб і грамадзян у грамадзянска-прававых адносінах. Па накірунку навуковай школы была падрыхтаваны доктарскiя дысертацыi Гадуновым В.М. «Прававыя сродкі забеспячэння дзяржаўных патрэб у таварах, работах і паслугах» (2004 г.) i Функам Я.I. «Удасканаленне прававых сродкаў вытворчай кааперацыi (кааперавання) шляхам увядзення новага тыпа дагавора» (2009 г.). Акрамя таго, у рамках навуковай школы абаронена больш за 20 кандыдацкіх дысертацый.

Члены кафедры актыўна ўдзельнічаюць і ў дзяржаўных навукова-даследчых работах. У 2002-2005 гг. кафедра працавала ў рамках Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Распрацоўка асноў фарміравання прававой дзяржавы і прынцыпаў эфектыўнага правапрымянення (прававая дзяржава)» па тэме «Эфектыўнасць ажыццяўлення і абароны права як гарантыя стварэння прававой дзяржавы». У 2006 – 2010 гг. кафедра выконвала тэму навукова-даследчай работы «Прававое забеспячэнне інавацыйнага развіцця эканомікі Рэспублікі Беларусь» у рамках Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў «Экономіка і грамадства».

У 2006-2008 гг. члены кафедры прымалі ўдзел у праекце «Правясці комплексны аналіз сучаснага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якое рэгулюе прыарытэтныя і сацыяльна значныя вобласці грамадскіх адносін; падрыхтаваць новы прававы класіфікатар, які забяспечвае аптымальную пабудову заканадаўства па галінах, цэласнасць і ўзгодненасць прававых норм, і стварыць на базе гэтага класіфікатара «пакетныя» зборнікі прававых актаў у электронным выглядзе».

Зараз кафедра выконвае тэму навукова-даследчай работы «Праблемы прававога рэгулявання ажыццяўлення i абароны правоў удзельнiкаў грамадянскiх праваадносiн у кантэксце рэфармавання грамадзянскага заканадаўства» у рамках Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011-2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава».

Кафедра была арганізатарам буйных рэспубліканскіх і міжнародных навуковых і навукова-практычных канферэнцый. У іх ліку: Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Тэорыя і практыка рэалізацыі суб'ектыўных правоў фізічных і юрыдычных асоб» (6-7 снежня 2001 г.); Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Эфектыўнасць ажыццяўлення і абароны права як гарантыя стварэння прававой дзяржавы» (2-3 снежня 2004 г.); Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Прававыя сродкі забеспячэння развіцця эканомікі Рэспублікі Беларусь» (9-10 лістапада 2007 г.); Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Прававое забеспячэнне іннавацыйнага развіцця эканомікі Рэспублікі Беларусь» (21-22 кастрычніка 2010 г.).

Навуковыя дасягненні членаў кафедры знаходзяць свае выяўленне ў шматлікіх публікацыях. Сярод манаграфічных выданняў можна адзначыць: Чигир В.Ф. Физические и юридические лица как субъекты гражданского права. – Минск: Амалфея, 2000; Чигир В.Ф. Договор найма жилого помещения. – Минск: Амалфея, 2001; Годунов В.Н. Правовое регулирование реализации товаров для государственных нужд. – Минск: БГУ, 2002; Лаевская Е.В. Судебная защита права на благоприятную окружающую среду – Минск: Тоник, 2003; Чигир В.Ф. Сроки. Исковая давность. – Минск: Амалфея, 2005; Свадковская Е.А. Заключение гражданско-правового договора с отступлением от принципа его свободы. – Минск: Белорусская наука, 2006; Чигир В.Ф. Сделки в гражданском праве. – Минск: Амалфея, 2006; Лаевская Е.В. Правовые основы создания общественных объединений в Республике Беларусь. – Минск: Светоч, 2006; Овсейко С.В. Электронная торговля: финансовые и правовые аспекты. – Минск: Амалфея, 2009. Чигир В.Ф. Юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации Республики Беларусь). – Минск: Амалфея, 2012.

Вынікі навукова-даследчай работы выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе, пры падрыхтоўцы падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў і вучэбна-метадычных матэрыялаў, пры дачы заключэнняў на праекты нарматыўных прававых актаў і праекты пастаноў Пленума Вярхоўнага Суда і Пленума Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь.

Кафедра падтрымлівае навуковыя сувязі з роднаснымі кафедрамі Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава, Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта, Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі, Далекаусходняга дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Уладзівасток), Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, Гродненскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, з Нацыянальным цэнтрам заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, другімі ўстановамі адукацыі і навуковамі арганiзацыямi Рэспублікі Беларусь, Садружнасці Незалежных Дзяржаў і далекага замежжа. Выкладчыкі кафедры прынялі актыўны ўдзел у Тэмпус - праекце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, універсітэта Эрланген-Нюрнберг (Германія) і ўніверсітэта г. Граца (Аўстрыя) (1997-2001 гг.), у выніку якога на юрыдычным факультэце БДУ была ўведзена новая спецыяльнасць «эканамічнае права». У 2008-2010 гг. выкладчыкі кафедры ўдзельнічалі ў новым Тэмпус - праекце паміж тымі ж універсітэтамі «Распрацоўка новага вучэбнага плана ў вобласці еўрапейскага эканамічнага права».

Члены кафедры адыгрываюць значную роль і ў арганізацыі юрыдычнай адукацыі і юрыдычнай навукі ў Рэспубліцы Беларусь. Прафесар Чыгір В.Ф. у 1973 – 1983 гг. і прафесар Гадуноў В.М. у 1989 – 2002 гг.займалі пасаду дэкана юрыдычнага факультэта БДУ. Прафессар Гадуноў В.М. таксама з 1998 па 2002 гг. выконваў на грамадскіх пачатках абавязкі дырэктара Інстытута перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, а са студзеня 2002 г. з'яўляется дырэктарам гэтага Інстытута. Прафесар Чыгір В.Ф. з 1994 па 1998 гг. быў старшыней экспертнага савета па юрыдычных навуках Вышэйшай атэстацыйнай камісіі (ВАК) Рэспублікі Беларусь. Шмат гадоў ён узначальваў Савет па абароне доктарскіх дысертацый пры БДУ, а зараз з'яўляецца яго членам. Прафесар Гадуноў В.М. уваходзіць у склад Міжведамаснага савета па праблемах дысертацыйных даследаванняў у галіне права і экспертнага савета па юрыдычных навуках ВАК Рэспублікі Беларусь. Прафесары Чыгір В.Ф. і Гадуноў В.М. узначальваюць і ўваходзяць у склад рэдакцыйных саветаў многіх навуковых і навукова-практычных часопісаў па праву.

Кафедра аказвае дапамогу дзяржаўным органам і іншым арганізацыям. Яна дае заключэнні на праекты нарматыўных прававых актаў, праекты пастаноў Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і Пленума Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь, заключэнні па запытам дзяржаўных органаў і арганізацый. Прафесары Чыгір В.Ф. і Гадуноў В.М. былі членамі Канстытуцыйнай камісіі па распрацоўцы праекта Канстытуцыі Рэспулікі Беларсусь 1994 г., членамі рабочых груп па падрыхтоўцы праектаў Грамадзянскага кодэкса і іншых заканадаўчых актаў. Загадчык кафедры прафесар Гадуноў В.М. з 1996 г. па 2011 г. з'яўляўся намеснiкам старшынi i членам Прававога кансультатыўнага савета пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. З'яўляецца членам Навукова-кансультатыўных саветаў пры Канстытуцыйным Судзе, Вышэйшым Гаспадарчым Судзе і Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь, прафесар Чыгір В.Ф. – членам Навукова-кансультатыўных саветаў пры Вярховным Судзе і Вышэйшым Гаспадарчым Судзе Рэспублікі Беларусь, даценты Мароз У.П., Папова І.В. і Салей Е.А. – членамі Навукова-кансультатыўнага савета пры Вярхоўным Судзе Рэспубліцы Беларусь, дацэнт Раманенка У.А., – членам Навукова-кансультатыўнага савета пры Міністэрстве юстыцыі Рэспублікі Беларусь. Многія члены кафедры маюць вопыт практычнай юрыдычнай працы. Прафесар Чыгір В.Ф. з'являецца членам прэзідыума і арбітрам Міжнароднага арбітражнага суда пры Беларускай гандлева-прамысловай палаце, прафесар Гадуноў В.М., дацэнт Мароз У.П. і старшы выкладчык Храпуцкі А.Ф. – арбітры гэтага суда. Дацэнт Мяшчанава М.В. – член прэзідыума і арбітр, прафесар Гадуноў В.М. – арбітр Міжнароднага арбітражнага (трэцейскага) суда «Палата арбітраў пры Саюзе юрыстаў». Прафесар Гадуноў В.М., дацэнты Мароз У.П. і Салей А.А. таксама ўключаны ў склад арбітраў Трэцейскага суда Міжнароднага цэнтра па ўрэгуляванню спрэчак пры Эканамічным Судзе Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

Спіс дысцыплін, замацаваных за кафедрай па спецыяльнасцях:
«Правазнаўства»
. Дзённая, завочная (1-е вышэйшае і паралельнае) і завочная (2-е вышэйшае) формы навучання.
«Эканамічнае права». Дзённая форма навучання.
«Паліталогія». Дзённая форма навучання
Магистратура
Спіс дысцыплін, замацаваных за кафедрай на іншых факультэтах


Тэматыка дыпломных работ 
(адноўлена 11_09_2018)
Тэматыка курсавых работ
 (адноўлена 11_09_2018)
Тэматыка магістэрскіх дысертацый 
(адноўлена 6_09_2018)


Аспирантура

12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену по специальности 12.00.03  - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (2019/2020)Кантакты:
адрас: 220030, г. Мінск, вул. Ленінградская, д. 8, пакой 213
тэлефон: 375 (17) 2095574
email: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Загадчык кафедры:
Мещанова Мария Валентиновна
 - кандидат юридических наук, доцент.

375 (17) 209-55-74
старший преподаватель
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 17 209 55 74
старший преподаватель
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 74
специалист по обеспечению учебного процесса
 
+375 (17) 209 55 74
профессор
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 2095574
доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375(17)209 55 74
доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 74
доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 74
доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 74
старший преподаватель
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 74
доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 74
преподаватель
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 73
доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 74
преподаватель
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 74
старший преподаватель
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
375 (17) 209-55-74
доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 74
доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 23
Преподаватель каф. гражданского права
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
 
специалист по обеспечению учебного процесса 1 категории
 
+375 (17) 209 55 74
доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 74
старший преподаватель
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.