Доўнар Таісія Іванаўна. Выбраныя артыкулы.

Доўнар, Т.І. Зараджэнне айчыннай гісторыка-прававой навукі і яе развіццё ў Беларускім дзяржаўным універсітэце / Т.І. Доўнар // Веснік БДУ. Серыя 3. Права, 2010. – № 3 . – С. 3–9.

Довнар, Т.И. Особенности исторической эволюции белорусской государственности / Т.И. Довнар // Теоретико-методологические и конституционные основы развития системы права Республики Беларусь : сборник статей / Белорусский государственный университет. – Минск : Право и экономика, 2011. – С. 14–37.

Доўнар, Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў працах І.А. Юхо / Т.І. Доўнар // Веснік БДУ. Серыя 111, 2011. – №3. – С. 132–37.

Доўнар, Т.І. Першая Канстытуцыя Беларускай ССР (да 90-годдзя прыняцця) / Т.І. Доўнар // Конституция Республики Беларусь и вопросы правоприменения. Материалы круглого стола, состоявшегося 13 марта 2009 года на юридическом факультете БГУ /науч. ред. Г.А. Василевич // Белгосуниверситет. – Минск : Право и экономика, 2010. – С. 25–34.

Довнар, Т.И. Историческое развитие белорусского конституционализма / Т.И. Довнар // Конституции Республики Казахстан – 15 лет : Материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10 сент. 2010 г. – Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. – С. 50–59.

Доўнар, Т.І. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з Беларускай ССР / Т.І. Доўнар // Юстыцыя Беларусі. – 2009. – № 4.

У артыкуле разглядаецца пытанне аб уключэнні Заходняй Беларусі у склад Польскай дзяржавы на падставе Рыжскага мірнага дагавору 1921 г. і яе статусе,а таксама аб прычынах і падставах уз’яднання Заходняй Беларусі з Беларускай ССР.

Довнар, Т.И. Белорусская государственность и историко-правовая наука / Т.И. Довнар // «Беларусь-Китай» : сборник научных трудов // Государство и право. – 2009. – Вып. 5. – С. 7–44.

Доўнар, Т.І. Характэрныя рысы і асаблівасці прававога развіцця Беларусі на важнейшых гістарычных этапах / Т.І. Доўнар // Веснік БДУ. Серыя 111. 2009. – .№ 1. – С. 112–122.

Доўнар, Т.І. Праблема прававых крыніц Беларусі перыяду Вялікага княства Літоўскага / Доўнар Т. І. // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. – Серыя 4. Правазнаўства. – 2008. – № 1. – С. 29–32.

Доўнар, Т.І. Вытокі беларускага парламентарызму / Т.І. Доўнар // Право и демократия : сб. науч. тр. / Редкол.: В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2004. – Вып. 15. – С. 3–13.