Статуты

Внимание! Для документов в формате pdf!
При нажатии на ссылку документ начинает открываться, при этом требуется время на запуск Adobe Acrobat Reader (на компьютере должна быть установлена версия 5.0. и выше) и значительное время на открытие файла, особенно если он объемный.

Для ускорения получения информации рекомендуется щелкнуть на ссылке правой кнопкой мыши, выбрать "Сохранить объект как" и сохранить файл себе на компьютер и потом уже открывать файл двойным щелчком (Acrobat должен быть установлен на компьютере).-- Статут ВКЛ 1588: Юбілейнае выданне / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; транскрыпцыя тэксту падрыхтавана С.А.Балашэнка, Т.І.Доўнар, Л.Л.Голубевай. – Мінск, 2009. - 928 с.
Файл pdf, 96.2 Мб

---- Статут ВКЛ 1588: Арыгінальны тэкст
Файл pdf, 92.55 Мб
---- Статут ВКЛ 1588: Транскрыпцыя
Файл pdf, 3.07 Мб

Старонка Статута ВКЛ 1588 г. Павялічыць.Паважаныя чытачы!
У вашых руках унікальны помнік права XVI ст., Статут Вялікага княства Літоўскага, які меў вялікае значэнне не толькі для Беларусі, але і для фарміравання агульнаеўрапейскай прававой думкі. Шматлікія навукоўцы і дзяржаўныя дзеячы (О. Б. Валовіч, Л. І. Сапега і інш.) распрацавалі ўнікальны
прававы дакумент, які на працягу больш 250 гадоў дзейнічаў на тэрыторыі Беларусі, а таксама на тэрыторыі іншых еўрапейскіх дзяржаваў. У XVI ст. тэкст Статута Вялікага княства Літоўскага 1588 года, які адразу быў надрукаваны ў
Віленскай друкарні, быў перакладзены са старабеларускай мовы (дзяржаўнай мовы ВКЛ) на лацінскую і польскую мовы. Акрамя арыгінальнага рукапіснага тэксту ў дадзеным выданні для лягчэйшага ўспрымання вам прапануецца транскрыпцыя тэксту з выкарыстаннем сучаснага шрыфту.

Дадзенае выданне падрыхтавана Беларускім дзяржаўным універсітэтам да юбілею юрыдычнага факультэта.

З павагай С. А. Балашэнка, Т. І. Доўнар, Л. Л. Голубева.


Уважаемые читатели!
В ваших руках уникальный памятник права XVI ст., Статут Великого княжества Литовского, который имел большое значение не только для Беларуси, но и для формирования общеевропейской правовой мысли.
Многие ученые и государственные деятели (О. Б. Волович, Л. И. Сапега и др.) разработали уникальный правовой документ, который на протяжении более 250 лет действовал на территории Беларуси, а также на территории других европейских государств. В XVI ст. текст Статута Великого княжества Литовского 1588 года, который сразу был напечатан в Виленской типографии, был переведен со старобелорусского языка (государственного языка ВКЛ) на латинский и польский языки. Кроме оригинального рукописного текста в
данном издании для более легкого восприятия вам предлагается транскрипция текста с использованием современного шрифта.

Данное издание подготовлено Белорусским государственным
университетом к юбилею юридического факультета.

С уважением С. А. Балашенко, Т. И. Довнар, Л. Л. Голубева.

Dear Readers!
You are holding a unique legal document of the 16th century the Statute of the Great Principality of Lithuania which is of great significance not only for Belarus but for formation of European legal thinking. Many scholars and statesmen (O.B. Volovich, L.I. Sapega and etc.) worked out this fundamental legal document which had been in force for more than 250 years on both the territory of Belarus and other European States. In the 16th century the Statute of the Great Principality of Lithuania 1588 was published in Vilenskaya printing house and translated from the Old
Belarusian language (the state language of the Great Principality of Lithuania) into the Latin and Polish languages. Beside its original handwritten text the given issue offers for your convenience the transcription of the texts with use of modern script.

This publication has been issued by the Belarusian State University on the occasion of the Law department jubilee.

With regards S. A. Balashenko, T. I. Dovnar, L. L.Golubeva.