Пасяджэнне Савета юрыдычнага факультэта БДУ 27 лютага 2015 г. (Пратакол № 6)

Пытанні, разгледжаныя на пасяджэнні Cавета юрыдычнага факультэта 27 лютага 2015 г. (пратакол № 6)

1. Аб выніках зімовай экзаменацыйнай сесіі 2014/2015 навучальнага года.
2. Аб арганізацыі практык студэнтаў юрыдычнага факультэта.

Дакладчык: намеснік дэкана У.М. Сатолін

ПАСТАНАВІЛІ:
1.1. Прыняць да ведама інфармацыю намесніка дэкана Сатоліна У.М. аб выніках зімовай экзаменацыйнай сесіі 2014/2015 навучальнага года і арганізацыі практык студэнтаў юрыдычнага факультэта.

1.2. Прааналізаваць і па неабходнасці шырэй укараняць у вучэбны працэс сучасныя метады навучання (лекцыі ў рэжыме прэзентацый, дыскусіі, навучальныя гульні, выкарыстанне інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій і інш.). Працягваць работу па забеспячэнню неабходнага навукова-метадычнага суправаджэння адукацыйнага працэсу.
(Адказныя − загадчыкі кафедраў)

1.3. Распрацаваць і зацвердзіць ва ўстаноўленым парадку праграмы і білеты для дзяржаўных экзаменаў з улікам змяненняў у заканадаўстве, а таксама падаць у дэканат спісы рэцэнзентаў дыпломных работ. Абарону курсавых работ правесці да 30.04.2015 г., тэрмін падачы работ на кафедры – да 15.04.2015 г.
(Адказныя: намеснік дэкана У.М. Сатолін, загадчыкі кафедраў)

1.4. Абарону курсавых работ студэнтаў-завочнікаў правесці ў першы тыдзень сесіі адпаведнага курса; тэрмін падачы работ на кафедры – за 2 тыдні да пачатку сесіі.
(Адказны – намеснік дэкана Ю.Л. Шаўцоў)

1.5. Актывізаваць работу студэнцкага навуковага таварыства. Старшыні савета па НДРСА сумесна з СНТ да 15.05.2015 г. прааналізаваць работу студэнцкіх навуковых гурткоў, абагульніць і распаўсюдзіць вопыт работы лепшых гурткоў і іх навуковых кіраўнікоў для далейшага выкарыстання з мэтай удасканалення дзейнасці ў гэтай сферы.
(Адказны − старшыня савета па НДРСА Д.У. Іванова)

1.6. Забяспечыць штогодняе своечасовае (не пазней чым за месяц да пачатку практык) заключэнне дагавораў аб арганізацыі практыкі студэнтаў.
(Адказныя: намеснік дэкана У.М. Сатолін, кіраўнікі практык ад факультэта: У.П. Скобелеў, В.В. Пятрова, Т.А. Чарвякова, І.В. Шэпелеў)

1.7. Павысіць эфектыўнасць кіраўніцтва практыкай, кантроль за прахаджэннем яе студэнтамі ў прымаючых іх арганізацыях. Асаблівую ўвагу звярнуць на змест пераддыпломнай практыкі, якасць складання справаздач аб выніках прахаджэння практык. Вынікі практык абмяркоўваць на пасяджэннях кафедраў.
(Адказныя: намеснік дэкана У.М. Сатолін, загадчыкі кафедраў)

1.8. Сістэматычна ажыццяўляць кантроль за наведваннем студэнтамі вучэбных заняткаў.
(Адказныя: У.М. Сатолін, Ю.Л. Шаўцоў, старасты вучэбных груп)

1.9. Кафедрам абмеркаваць вынікі зімовай экзаменацыйнай сесіі 2014/2015 года да 20.03.2015 г. і ўнесці прапановы па павышэнні ўзроўню ведаў студэнтаў.
(Адказныя – загадчыкі кафедраў)
1.10. Кантроль за выкананнем пастановы ўскласці на намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

3. Аб рэкамендацыі кандыдатур на замяшчэнне пасад загадчыкаў кафедраў: канстытуцыйнага права, фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, крымінальнага права.

ПАСТАНАВIЛI:
3.1. Рэкамендаваць Савету Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта для абрання на пасаду загадчыка кафедры канстытуцыйнага права БДУ кандыдатуру доктара юрыдычных навук, прафесара Васілевіча Рыгора Аляксеевіча.

3.2. Рэкамендаваць Савету Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта для абрання на пасаду загадчыка кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці БДУ кандыдатуру доктара юрыдычных навук, прафесара Камянкова Віктара Сяргеевіча.

3.3. Рэкамендаваць Савету Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта для абрання на пасаду загадчыка кафедры крымінальнага права БДУ кандыдатуру кандыдата юрыдычных навук, дацэнта Грунтова Ігара Алегавіча.

3.4. Не рэкамендаваць Савету Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта для абрання на пасаду загадчыка кафедры крымінальнага права БДУ кандыдата юрыдычных навук, дацэнта Марчука Васілія Васільевіча.

4. Абранне па конкурсе.

ПАСТАНАВІЛІ:
Па выніках тайнага галасавання лічыць абранымі:
- Пяхота Кацярына Іванаўна − на пасаду старшага выкладчыка кафедры фізічнага выхавання і спорту БДУ,
- Яшчук Вольга Васільеўна − на пасаду выкладчыка кафедры фізічнага выхавання і спорту БДУ,
- Багалейка Аліна Міхайлаўна − на пасаду дацэнта кафедры канстытуцыйнага права БДУ,
- Абламейка Марыя Сяргееўна − на пасаду дацэнта кафедры канстытуцыйнага права БДУ,
- Верхаводка Ірына Іванаўна − на пасаду старшага выкладчыка кафедры крымінальнага права БДУ,
- Леановіч Ася Рысікаўна − на пасаду старшага выкладчыка кафедры крымінальнага права БДУ,
- Марчук Васілій Васільевіч − на пасаду дацэнта кафедры крымінальнага права БДУ,
- Шаўцоў Юрый Леанідавіч − на пасаду дацэнта кафедры крымінальнага права БДУ,
- Антановіч Ніна Арсеньеўна − на пасаду дацэнта кафедры паліталогіі БДУ,
- Осіка Дзмітрый Віктаравіч − на пасаду выкладчыка кафедры канстытуцыйнага права БДУ.

5. Аб заключэнні дагавора на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дагаворам № Г14Р-010 ад 23.05.2014 (фін. № 334/92) па тэме «Правовые и институциональные проблемы межгосударственной интеграции».
Інфармацыя загадчыка кафедры канстытуцыйнага права Р.А. Васілевіча

ПАСТАНАВІЛІ:
5.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Васілевічам Рыгорам Аляксеевічам, кіраўніком ЧНК «334/92», у склад якога ўваходзяць:
1) Васілевіч Рыгор Аляксеевіч, загадчык кафедры канстытуцыйнага права;
2) Кандратовіч Наталля Міхайлаўна, дацэнт кафедры канстытуцыйнага права;
3) Маслоўская Таццяна Станіславаўна, дацэнт кафедры канстытуцыйнага права;
4) Піліпенка Аляксандр Анатольевіч, дацэнт кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці;
5) Шаўцова Ала Васільеўна, дацэнт кафедры канстытуцыйнага права,
дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дагаворам № Г14Р-010 ад 23.05.2014 (фін. № 334/92) па тэме «Правовые и институциональные проблемы межгосударственной интеграции».

6. Аб разглядзе і прыняцці работ ЧНК «334/92» па этапу 1 дагавора НДВКР № 334/92П ад 27.02.2015
Інфармацыя загадчыка кафедры канстытуцыйнага права Р.А. Васілевіча

ПАСТАНАВІЛІ:
6.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК«334/92» навукова-тэхнічную (даследчую) прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР №334/92 ад 27.02.2015 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.
6.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай.

7. Аб рэкамендацыі да друку манаграфіі В.М. Куніцкай «Понятие и правовые формы государственно-частного партнёрства в Республике Беларусь».
Інфармацыя загадчыка кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці В.С. Камянкова

ПАСТАНАВІЛІ:
7.1. Рэкамендаваць манаграфію Куніцкай Вольгі Міхайлаўны «Понятие и правовые формы государственно-частного партнёрства в Республике Беларусь» да друку.

8. Аб удзеле ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016−2012 гады.
Інфармацыя намесніка дэкана юрыдычнага факультэта па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Т.А. Чарвяковай

ПАСТАНАВІЛІ:
8.1. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Совершенствование аграрного законодательства в контексте проведения согласованной агропромышленной политики в Евразийском экономическом союзе».
8.2. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Материя процессов функционирования общественно-государственной политики и управления».
8.3. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Правовая политика Республики Беларусь: концептуальные, методологические и исторические закономерности развития белорусской государственности и права в условиях глобальной нестабильности».
8.4. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Уголовно-процессуальные и организационные гарантии и криминалистические технологии обеспечения прав личности в контексте интеграции правовых систем».
8.5. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Проблемы реализации гражданской правосубъектности физических и юридических лиц в контексте гуманитарного развития белорусского общества».
8.6. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Тенденции развития уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и совершенствование правоприменительной практики в современных условиях».
8.7. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Теоретико-прикладные аспекты совершенствования правового регулирования форм защиты субъективных прав в Республике Беларусь».
8.8. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Эффективность экологического права и законодательства об охране окружающей среды в свете участия Республики Беларусь в интеграционных процессах».
8.9. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Вопросы гармонизации правового регулирования энергетической безопасности и надежности энергетических систем, в том числе в атомной энергетике, в Республике Беларусь в контексте интеграционных объединений».
8.10. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Проблемы правового регулирования отношений финансового контроля в Республике Беларусь в контексте интеграционных процессов».
8.11. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Совершенствование нормативных правовых основ и механизма государственного управления в условиях правовой интеграции государств».
8.12. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Актуальные направления развития Республики Беларусь как социального государства в современных условиях».
8.13. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 гады праект «Правовые и организационные направления предупреждения и искоренения коррупционных проявлений в государстве: теория, практика, зарубежный опыт».

9. Аб рэкамендацыі да дэпанавання ў электроннай форме даследавання «Научные исследования по вопросам возможностей и правового обеспечения трансграничного сотрудничества в Республике Беларусь в рамках еврорегиональной модели» (аўтары: Балашэнка С.А., Чупрыс В.І., Дастанка А.А., 2015 г.) у якасці дакумента навукова-метадычнага забеспячэння вышэйшай адукацыі.
Інфармацыя намесніка дэкана юрыдычнага факультэта па адукацыйных інавацыях і вучэбна-метадычнай рабоце В.І. Чупрыс.

ПАСТАНАВIЛI:
9.1. Рэкамендаваць да дэпанавання ў электроннай форме даследаванне «Научные исследования по вопросам возможностей и правового обеспечения трансграничного сотрудничества в Республике Беларусь в рамках еврорегиональной модели» (2015 г.) у якасці дакумента навукова-метадычнага забеспячэння вышэйшай адукацыі.

10. Аб унясенні змяненняў у рабочы план падрыхтоўкі спецыяліста I ступені па спецыяльнасцях «Правазнаўства», «Эканамічнае права», «Паліталогія» на 2015-2016 навучальны год.

ПАСТАНАВІЛІ:
10.1. Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыяліста I ступені па спецыяльнасці «Правазнаўства» на 2015-2016 навучальны год наступныя змяненні:
у адпаведнасці з пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 19.03.2012г. № 04-01-08/П-173/1 уключыць дысцыпліну «Спортивное право» – усяго 56 гадзін (з іх аўдыторных 44) у 8 семестр 4 курса;
у 6 семестры 3 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па дысцыпліне «История политических и правовых учений» з 96 гадзін (56/30/10) на 96 гадзін (60/26/10);
у 7 семестры 4 курса замест дысцыпліны «Научные основы государственного управления» увесці выкладанне дысцыпліны «Административное процессуальное исполнительное право» – усяго 52 гадзіны (з іх 34 аўдыторныя);
у 3 семестры 2 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па дысцыпліне «Административное право» з 54 гадзін (38/16) на 54 гадзіны (36/14/4);
у 4 семестры 2 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па дысцыплінах (па выбару студэнта) «Уголовно-исполнительное право/Социальное и медицинское право» з 56 гадзін (30/26) на 56 гадзіны (32/20/4);
у 4 семестры 2 курса ўвесці выкладанне факультатыўнай дысцыпліны «Риторика» − 24 гадзіны (10/14);
у 1 семестры 1 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Латинский язык» з 40 гадзін на 30 гадзін;
у 2 семестры 1 курса дадаць па дысцыпліне «Трудовое право» 2 аўдыторныя гадзіны з 34 гадзін (20/12/2) да 36 гадзін (20/14/2);
у 3 семестры 2 курса дадаць 6 аўдыторных гадзін па дысцыпліне «Административное право» з 54 гадзін (38/12/4) да 60 гадзін (38/18/4);
у 3 семестры 2 курса дадаць 4 аўдыторныя гадзіны па дысцыпліне «Трудовое право» з 56 гадзін (28/22/6) да 60 гадзін (28/26/6);
у 3 семестры 2 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Делопроизводство» з 40 гадзін на 30 гадзін;
у 5 семестры 3 курса па дысцыпліне «Гражданский процесс» дадаць 4 аўдыторныя гадзіны з 64 гадзін (32/26/6) да 68 гадзін (32/30/6);
у 5 семестры 3 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Деловой иностранный язык» з 40 гадзін на 44 гадзіны;
у 6 семестры 3 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па дысцыпліне «Криминалистика» з 64 гадзін (20/38/6) на 58 (18/34/6) гадзін.
10.2. Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыяліста I ступені па спецыяльнасці «Эканамічнае права» на 2015-2016 навучальны год наступныя змяненні:
у 1 семестры 1 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Латинский язык» з 40 гадзін на 30 гадзін;
у 3 семестры 2 курса дадаць 4 аўдыторныя гадзіны па дысцыпліне «Административное право» з 48 гадзін (28/16/4) да 52 гадзін (30/18/4);
у 3 семестры 2 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Делопроизводство» з 40 гадзін на 30 гадзін;
у 5 семестры 3 курса па дысцыпліне «Гражданский процесс» дадаць 4 аўдыторныя гадзіны з 64 гадзін (32/26/6) да 68 гадзін (32/30/6);
у 6 семестры 3 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па цыклу дысцыплін спецыялізацый вучэбнага плана па спецыяльнасці «Экономическое право» спецыялізацыі «Правовое обеспечение коммерческой деятельности» з 194 на 184 агульных гадзін і з 104 на 94 − аўдыторных;
у 6 семестры 3 курса перазмераваць а дысцыпліне «Гражданский процесс» дадаць 4 аўдыторныя гадзіны з 64 гадзін (32/26/6) да 68 гадзін (32/30/6);
у сувязі з увядзеннем новай спецыялізацыі «Европейское экономическое право» вучэбную дысцыпліну «Европейское право» – усяго 152 гадзіны,з іх 68 аўдыторных (40/20/8) выкладаць у 7 семестры замест вучэбнай дысцыпліны «Международное публичное право» − усяго 130 гадзін, з іх 58 аўдыторных (30/20/8), якая будзе выкладацца ў 9 семестры;
у 7 семестры 4 курса замест дысцыпліны «Ценообразование» ўвесці дысцыпліну «Аграрное право» – усяго 32 гадзіны, з іх 34 аўдыторных (20/10/4);
у 4 семестры 2 курса ўвесці выкладанне факультатыўнай дысцыпліны «Риторика» − 24 гадзіны (10/14).
10.3. Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыяліста I ступені па спецыяльнасці «Паліталогія» на 2015-2016 навучальны год наступныя змяненні:
у 1 семестры 1 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Латинский язык» з 34 гадзін на 30 гадзін;
у 4 семестры 2 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Делопроизводство» з 34 гадзін на 30 гадзін;
у 5 семестры 3 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Деловой иностранный язык» з 34 гадзін на 42 гадзіны;
у 7 семестры 4 курса замест дысцыпліны «Социально-политическая конфликтология» ўвесці дысцыпліну «Семейное право» – усяго 52 гадзіны, з іх 36 аўдыторных (20/12/4);
у 7 семестры 4 курса замест дысцыпліны «Государственно-конфессиональные отношения в Республике Беларусь» ўвесці дысцыпліну «Аграрное право» – усяго 52 гадзіны, з іх 34 аўдыторных (20/10/4);
дысцыпліну «Политические партии и группы интересов» − усяго 172 гадзіны, з іх 74 аўдыторных (40/26/8) перанесці з 8 семестра ў 5 семестр замест дысцыпліны «Организация избирательных кампаний» − усяго 168 гадзін, з іх 72 аўдыторных (36/28/8);
у 4 семестры 2 курса ўвесці выкладанне факультатыўнай дысцыпліны «Риторика» − 24 гадзіны (10/14).

11. Аб удакладненні тэмы кандыдацкай дысертацыі аспіранту кафедры крымінальнага права Пухаву Арцёму Аляксандравічу і зацвярджэнні яму ўдакладненай тэмы «Уголовно-правовая охрана ветеринарно-санитарной безопасности».

Старшыня С.А. Балашэнка

Сакратар Т.І. Доўнар