Пасяджэнне Савета юрыдычнага факультэта БДУ 22 студзеня 2018 г. (Пратакол № 6)

Пытанні, разгледжаныя на пасяджэнні Cавета юрыдычнага факультэта 22 студзеня 2018г. (пратакол № 6)

 

ПАРАДАК ДНЯ:

1. Абранне намеснікаў старшыні і сакратара Савета факультэта.

Інфармацыя старшыні Савета С.А. Балашэнкі.

ПАСТАНАВІЛІ:

1.1. На падставе адкрытага галасавання зацвердзіць намеснікамі старшыні Савета юрыдычнага факультэта Сатоліна Уладзіміра Мікалаевіча, намесніка дэкана, Шыдлоўскага Андрэя Віктаравіча, намесніка дэкана па вучэбна-выхаваўчай рабоце.

1.2. Зацвердзіць сакратаром Савета Доўнар Таісу Іванаўну, прафесара кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права.

 

2. Аб вылучэнні кандыдатур з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу факультэта для назначэння імянных прэмій БДУ ў 2018 годзе.

Інфармацыя сакратара Савета Т.І. Доўнар.

ПАСТАНАВІЛІ:

2.1. Назначыць імянныя прэміі наступным работнікам юрыдычнага факультэта з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу:

№№

п/п

Фамілія, імя, імя па бацьку

Пасада

1

Антановіч Ніна Арсеньеўна

дацэнт кафедры паліталогіі

2

Лешчанка Снежана Канстанцінаўна

дацэнт кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

3

Маслоўская Таццяна Станіславаўна

дацэнт кафедры канстытуцыйнага права

4

Доўнар Таіса Іванаўна

прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

5

Раманава Вольга Мікалаеўна

дацэнт кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права

6

Пухаў Арцём Аляксандравіч

дацэнт кафедры крымінальнага права

7

Саскевіч Вераніка Васільеўна

дацэнт кафедры экалагічнага і аграрнага права

8

Скобелеў Уладзімір Пятровіч

дацэнт кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права

9

Ландо Дар’я Дзмітрыеўна

дацэнт кафедры грамадзянскага права

2.2. Зацвердзіць пратакол падліковай камісіі па падліку галасоў пры тайным галасаванні па выбранні кандыдатаў ад юрыдычнага факультэта на імянныя прэміі БДУ ў 2018 годзе.

 

3. Вынікі навукова-даследчай работы прафесарска-выкладчыцкага складу юрыдычнага факультэта за 2017 год і задачы на 2018 год.

Дакладчыкі: намеснік дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Т.А. Чарвякова, загадчыкі кафедраў.

ПАСТАНАВІЛІ:

3.1. Зацвердзіць справаздачу па навуковай і інавацыйнай дзейнасці юрыдычнага факультэта за 2017 год.

3.2. Навуковым кіраўнікам тэм, якія працягваюцца ў 2018 годзе, падаць ва ўстаноўленным парадку інфармацыю аб выкананні этапаў за 2017 год.

3.3. Дэканату, кафедрам, Савету па НДРСА прыняць неабходныя меры па падрыхтоўцы і правядзенні на належным узроўні наступных навуковых мерапрыемстваў, уключаных у план БДУ на 2018 год:

міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Теоретико-прикладные проблемы реализации и защиты субъективных прав в контексте инновационного социально-экономического развития общества» памяцi прафесара М.Р. Юркевiча (красавік 2018 г.);

міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, природоресурсного, экологического и энергетического права» (красавік 2018 г.);

міжнародная навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў «Современные тенденции развития права, государства и интеграционных образований» (кастрычнік 2018 г.);

міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання» (кастрычнік 2018 г.);

міжнародны круглы стол «Совершенствование механизма государственного управления в условиях правовой интеграции государств» (май 2018 г.);

міжнародны круглы стол «Проблемы гармонизации материально-правовых и процессуальных средств защиты права» (кастрычнік 2018 г.).

3.4. Кантроль за выкананнем пастановы ўскласці на намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Т.А. Чарвякову.

 

4. Аб стане выканання заданняў па ДПНД.

Дакладчыкі: кіраўнікі заданняў.

ПАСТАНАВІЛІ:

4.1. Гадавы этап за 2017 год выкананы ў поўным аб’ёме ў адпаведнасці з планавымі заданнямі па ДПНД:

НДР № 727/92 па тэме «Актуальные направления развития Республики Беларусь как социального государства в современных условиях», кіраўнік ЧНК Васілевіч Р.А.;

НДР № 734/92 па тэме «Вопросы гармонизации правового регулирования энергетической безопасности и надежности энергетических систем, в том числе в атомной энергетике, в Республике Беларусь в контексте интеграционных объединений», кіраўнік ЧНК Камянкоў В.С.;

НДР № 729/92 па тэме «Проблемы правового регулирования отношений финансового контроля в Республике Беларусь в контексте интеграционных процессов», кіраўнік ЧНК Камянкоў В.С.;

 НДР № 736/92 па тэме «Правовые и организационные направления предупреждения и искоренения коррупционных проявлений в государстве: теория, практика, зарубежный опыт», кіраўнік ЧНК Васілевіч Р.А.;

НДР № 726/92 па тэме «Правовая политика Республики Беларусь: концептуальные, методологические и исторические закономерности развития белорусской государственности и права в условиях глобальной нестабильности», кіраўнік ЧНК Калінін С.А.;

НДР № 725/92 па тэме «Материя процессов функционирования общественно-государственной политики и управления в политическом пространстве Республики Беларусь», кіраўнік ЧНК Рашэтнікаў С.В.;

НДР № 730/92 па тэме «Проблемы реализации гражданской право-субъектности физических и юридических лиц в контексте гуманитарного развития белорусского общества», кіраўнік ЧНК Гадуноў В.М.;

НДР № 732/92 па тэме «Совершенствование аграрного законодательства в контексте проведения согласованной агропромышленной политики в Евразийском экономическом союзе», кіраўнік ЧНК Балашэнка С.А.;

НДР № 733/92 па тэме «Эффективность экологического права и законодательства об охране окружающей среды в свете участия Республики Беларусь в интеграционных процессах», кіраўнік ЧНК Макарава Т.І.;

НДР № 737/92 па тэме «Тенденции развития уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и совершенствование правоприменительной практики в современных условиях», кіраўнік ЧНК Шаўцоў Ю.Л.;

НДР № 735/92 па тэме «Уголовно-процессуальные и организационные гарантии, и криминалистические технологии обеспечения прав личности в контексте интеграции правовых систем», кіраўнік Данілевіч А.А.;

НДР № 731/92 па тэме «Теоретико-прикладные аспекты совершенствования правового регулирования форм защиты субъективных прав в Республике Беларусь», кіраўнік Калядка І.М.;

НДР № 728/92 па тэме «Совершенствование нормативных правовых основ и механизма государственного управления в условиях правовой интеграции государств», кіраўнік Чупрыс В.І.

4.2. Далейшыя даследаванні ў дадзеных накірунках і іх фінансаванне могуць быць працягнуты ў 2018 годзе ў адпаведнасці з намечанымі планамі.

 

5. Аб зацвярджэнні праграм асноўнага і дадатковага экзамена для паступаючых у магістратуру.

Інфармацыя намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

ПАСТАНАВІЛІ:

5.1. Зацвердзіць праграмы асноўнага і дадатковага экзамена для паступаючых у магістратуру ў 2018 годзе.

 

6. Слухалі:  Антановіч Н.А. – кафедра паліталогіі абмеркавала тэму кандыдацкай дысертацыі аспіранта 1 года навучання кафедры паліталогіі Лу Цзіцяна, заключэнне па тэме дысертацыі яго мяркуемага навуковага кіраўніка Антановіч Н.А., і просіць Савет факультэта зацвердзіць аспіранту Лу Цзіцяну тэму кандыдацкай дысертацыі «Роль международной инициативы “Один пояс – один путь” в белорусско-китайских отношениях».
ПАСТАНАВІЛІ:

6.1. Зацвердзіць індывідуальны план аспіранта дзённай формы навучання кафедры паліталогіі Лу Цзіцяна.

6.2. Зацвердзіць тэму кандыдацкай дысертацыі аспіранту Лу Цзіцяну «Роль международной инициативы “Один пояс – один путь” в белорусско-китайских отношениях».

6.3. Назначыць навуковым кіраўніком аспіранта кафедры паліталогіі Лу Цзіцяна дацэнта кафедры паліталогіі, кандыдата палітычных навук, дацэнта Антановіч Ніну Арсеньеўну.

Галасавалі: «за» − 27 чал.,

                   «супраць» − 0,

                   «устрымаліся» − 0.

 

7. Аб рэкамендацыі да друку манаграфіі Р.А. Васілевіча «Право. Человек. Государство».

Інфармацыя загадчыка кафедры канстытуцыйнага права Р.А. Васілевіча.

ПАСТАНАВІЛІ:

7.1. Рэкамендаваць да друку манаграфію Р.А. Васілевіча «Право. Человек. Государство».

 

8. Аб рэкамендацыі да друку вучэбнага выдання «Практические навыки в профессиональной деятельности юриста: основы профессиональной деятельности и общие вопросы привоприменения», аўтары: Дабрадзей А.І., Захілько К.С.

Інфармацыя загадчыка кафедры крымінальнага права І.А. Грунтова.

ПАСТАНАВІЛІ:

8.1. Рэкамендаваць да друку вучэбнае выданне «Практические навыки в профессиональной деятельности юриста: основы профессиональной деятельности и общие вопросы привоприменения».

 

9. Аб рэкамендацыі да друку калектыўнай манаграфіі выкладчыкаў кафедры канстытуцыйнага права «Проблемы становления и развития правового социального государства в Республике Беларусь».

Інфармацыя загадчыка кафедры канстытуцыйнага права Р.А. Васілевіча.

ПАСТАНАВІЛІ:

9.1. Рэкамендаваць да друку калектыўную манаграфію «Проблемы становления и развития правового социального государства в Республике Беларусь».

 

10. Аб зацвярджэнні плана абароны дысертацый супрацоўнікамі, аспірантамі, дактарантамі, саіскальніка юрыдычнага факультэта на 2018 год.

Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Т.А. Чарвяковай.

ПАСТАНАВІЛІ:

10.1. Зацвердзіць план абароны дысертацый супрацоўнікамі, аспірантамі, дактарантамі, саіскальнікамі юрыдычнага факультэта на 2018 год.

 

11. Аб зацвярджэнні справаздачы па гранту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у галіне адукацыі Здрок А.М., загадчыка кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права, кандыдата юрыдычных навук, дацэнта.

Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Т.А. Чарвяковай.

ПАСТАНАВІЛІ:

11.1. Зацвердзіць справаздачу па гранту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у галіне адукацыі Здрок Аксаны Мікалаеўны, загадчыка кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права, кандыдата юрыдычных навук, дацэнта.

 

12. Аб рэкамендацыі для назначэння стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на другі семестр 2017-2018 навучальнага года студэнтам юрыдычнага факультэта.

Інфармацыя намесніка дэкана Сатоліна У.М.

ПАСТАНАВІЛІ:

12.1. Рэкамендаваць для назначэння стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на другі семестр 2017-2018 навучальнага года студэнтку 4 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» юрыдычнага факультэта Дудук Марыю Мікалаеўну.

 

13. Аб рэкамендацыі для назначэння імянных стыпендый на другі семестр 2017-2018 навучальнага года студэнтам юрыдычнага факультэта.

Інфармацыя намесніка дэкана Сатоліна У.М.

ПАСТАНАВІЛІ:

13.1. Рэкамендаваць для назначэння імянной стыпендыі на другі семестр 2017-2018 навучальнага года студэнта 4 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Паліталогія (палітыка-юрыдычная дзейнасць)» Апановіча Кірыла Аляксандравіча.

13.2. Рэкамендаваць для назначэння імянной стыпендыі на другі семестр 2017-2018 навучальнага года студэнта 3 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» Гарадніка Мацвея Андрэевіча.

13.3. Рэкамендаваць для назначэння імянной стыпендыі на другі семестр 2017-2018 навучальнага года студэнтку 3 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» Бяжок Паліну Аляксандраўну.

13.4. Рэкамендаваць для назначэння імянной стыпендыі на другі семестр 2017-2018 навучальнага года студэнтку 3 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» Адзінцову Алену Уладзіміраўну.

 

14. Аб рэкамендацыі да друку практычнага дапаможніка «Правовые гарантии и реализация принципов гендерного равенства», прызначанага для выкарыстання ў рабоце юрыдычных клінік.

Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Т.А. Чарвяковай.

ПАСТАНАВІЛІ:

14.1. Рэкамендаваць да друку практычны дапаможнік «Правовые гарантии и реализация принципов гендерного равенства».

 

15. Аб выкананні работ ЧНК «107/92» па дагавору № Г17-044 ад 18 красавіка 2017 г., заключанаму паміж Беларускім рэспубліканскім фондам фундаментальных даследаванняў (БРФФД) і Беларускім дзяржаўным універсітэтам па тэме: «Совершенствование механизма разрешения (урегулирования) административных споров в сфере земельных и иных природоресурсных отношений» і зацвярджэнні каляндарнага плана выканання работ па дагавору № 107/92П.

Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Т.А. Чарвяковай.

ПАСТАНАВІЛІ:

15.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Шахрай Ірынай Сяргееўнай – кіраўніком ЧНК «107/92», у склад якога ўваходзяць:

№ пп

Ф.И.О.

Должность, звание

Место работы

1.

Шахрай Ирина Сергеевна

доцент кафедры экологического и  аграрного права, к.ю.н., доцент

БГУ

2.

Шингель Наталия Адамовна

доцент кафедры экологического и  аграрного права, к.ю.н., доцент

БГУ

3.

Скобелев Владимир Петрович

доцент кафедры гражданского процесса и трудового права, к.ю.н., доцент

БГУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дагаворам (№ 107/92) па тэме: «Совершенствование механизма разрешения (урегулирования) административных споров в сфере земельных и иных природоресурсных отношений».

15.2. Узгадніць каляндарны план работ да дагавора № 107/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «107/92» Шахрай Ірынай Сяргееўнай па тэме «Совершенствование механизма разрешения (урегулирования) административных споров в сфере земельных и иных природоресурсных отношений» у выглядзе:

Номер этапа работы

Наименование этапа работы

Срок выполнения

Цена этапа, руб.

Отчетность о полученных результатах работы

начало

окончание

1.

Исследование иных альтернативных механизмов разрешения (урегулирования) административных споров в сфере земельных и иных природоресурсных отношений

03.01.2018

31.03.2018

1 008,16

Акт сдачи-приемки работы.

Справка-отчет о выполненном объеме работ. Индивидуальные отчеты членов ВНК.

2.

Исследование особенностей разрешения споров, связанных с распределением и перераспределением земли и иных природных ресурсов

01.04.2018

30.06.2018

1 008,16

Акт сдачи-приемки работы.

Справка-отчет о выполненном объеме работ.  Индивидуальные отчеты членов ВНК.

3.

Исследование особенностей разрешения споров, связанных с прекращением права природользования ввиду нарушения требований законодательства или условий пользования

01.07.2018

30.09.2018

1 008,16

Акт сдачи-приемки работы.

Справка-отчет о выполненном объеме работ. Индивидуальные отчеты членов ВНК.

4.

Исследование особенностей разрешения споров, связанных с судебным обжалованием действий государственных органов и должностных лиц в сфере земельных правоотношений

01.10.2018

31.12.2018

1 008,16

Акт сдачи-приемки работы.

Справка-отчет о выполненном объеме работ. Индивидуальные отчеты членов ВНК.

15.3. Дагавор на выкананне навуковых даследаванняў з ЧНК «107/92» заключыць толькі пасля ўзгаднення з Беларускім рэспубліканскім фондам фундаментальных даследаванняў (БРФФД) магчымасці выканання работ сіламі ЧНК.

 

Старшыня Савета С.А. Балашэнка

Сакратар Савета Т.І. Доўнар