Пасяджэнне Савета юрыдычнага факультэта БДУ 24 чэрвеня 2019 г. (Пратакол № 9)

Пытанні, разгледжаныя на пасяджэнні Cавета юрыдычнага факультэта  24 чэрвеня 2019 г. (пратакол № 9)

 

ПАРАДАК ДНЯ:

1. Аб выніках здачы дзяржаўных экзаменаў і абароны дыпломных работ у 2018-2019 навучальным годзе.

Дакладчыкі: старшыні дзяржаўных экзаменацыйных камісій

ПАСТАНАВІЛІ:

Прыняць справаздачы старшынь дзяржаўных экзаменацыйных камісій «Аб выніках здачы дзяржаўных экзаменаў і абароны дыпломных работ у 2018-2019 навучальным годзе» да ведама

 

2. У мэтах далейшага ўдасканалення падрыхтоўкі навучэнцаў на юрыдычным факультэце БДУ: 

2.1. Вучэбна-метадычнай камісіі:

у тэрмін да 30 лістапада 2019 года распрацаваць Метадычныя рэкамендацыі па рэцэнзіраванні дыпломных работ і магістэрскіх дысертацый. Уключыць у змест рэкамендацый патрабаванні, якія замацаваны ў п. 68 пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29 мая 2012 г. № 53, у п. 100 загада рэктара БДУ ад 7 лютага 2014 г. № 47-ОД «Об утверждении Положения об организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ высшего образования I ступени в Белорусском государственном университете», а таксама ў п. 74 загада рэктара БДУ ад 7 лютага 2014 г. № 48-ОД «Об утверждении Положения об организации итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ высшего образования II ступени в Белорусском государственном университете», а таксама:

а) крытэрыі ацэнкі дыпломнай работы і магістэрскай дысертацыі, патрабаванне да рэцэнзентаў аб выстаўленні канкрэтнай адзнакі. Указаць на неабходнасць падрабязнага абгрунтавання рэцэнзентам адзнак «4-5» і «9-10»;

б) указанне на недапушчальнасць у рэцэнзіях агульных і ацэначных фармуліровак, такіх як: «тема раскрыта недостаточно глубоко», «законодательство исследовано недостаточно полно», «работа носит описательный характер»;

в) неабходнасць прысутнасці рэцэнзента пры абароне дыпломнай работы і магістэрскай дысертацыі ў выпадку іх адмоўнай ацэнкі рэцэнзентам, а таксама выстаўлення адзнакі «дзесяць балаў»;

г) патрабаванне выпускаючым кафедрам пры назначэнні рэцэнзента ўлічваць яго навуковую і (або) практычную спецыялізацыю і валоданне тэмай даследавання.

2.2. Дэканату, кафедрам:

У мэтах выканання абз. 2 п. 17 Рэгламента выкарыстання сістэмы «Антиплагиат», зацверджанага загадам рэктара БДУ ад 03.04.2017 № 162-ОД, у выпадках, калі аб’ём запазычанняў у дыпломнай рабоце і магістэрскай дысертацыі складае ад 21 да 50%, рашэнне аб магчымасці допуску дадзенай дыпломнай (магістэрскай) работы да абароны прымаецца на пасяджэнні кафедры. Рэквізіты адпаведнага пратакола пасяджэння кафедры паказваюцца на тытульным лісце работы ў графе «Допущена к защите» пасля подпісу загадчыка кафедрай.

У тэрмін да 30 лістапада 2019 года разгледзець пытанне аб:

а) скарачэнні аб’ёму вучэбнага матэрыяла, які ўключаецца ў праграмы дзяржаўных экзаменаў, з мэтай памяньшэння колькасці білетаў і канкрэтызацыі пытанняў;

б) уключэнні ў экзаменацыйныя білеты бягучай атэстацыі па вучэбных дысцыплінах практычных задач, рашэнне якіх дазволіць праверыць прафесійныя навыкі студэнтаў і іх здольнасць прымяняць тэарэтычныя веды ў канкрэтнай прававой сітуацыі;

в) распрацоўцы вучэбных праграм комплекснага дзяржаўнага экзамена, якія ўтрымліваюць практычны складнік (заданні праектнага, даследчага, творчага тыпу) у мэтах выканання п. 3 Рашэння Савета БДУ ад 25.02.2019 № 07/1.

Штогод пераглядаць тэматыку дыпломных (магістэрскіх) работ з улікам сучасных падыходаў да прававой рэгламентацыі грамадскіх адносін, да даследавання палітычных інстытутаў і працэсаў, патрабаванняў заказчыкаў юрыдычных кадраў, арыентаванасці на рашэнне задач практычнай дзейнасці.

Забяспечыць няўхільнае выкананне Палажэння аб арганізацыі падрыхтоўкі і абароны курсавой работы, выніковай атэстацыі пры засваенні зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі I ступені ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, зацверджанага загадам рэктара БДУ 07.02.2014 № 47-ОД, Палажэння аб арганізацыі выніковай атэстацыі пры засваенні засваенні зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі II ступені ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, зацверджанага загадам рэктара БДУ 07.02.2014 № 48-ОД, Метадычных рэкамендацый вучэбна-метадычнай камісіі юрыдычнага факультэта БДУ ад 24 лістапада 2017 г. (пратакол № 3) па падрыхтоўцы дыпломных работ. Пры гэтым звярнуць асаблівую ўвагу на:

а) наяўнасць у заключэнні дыпломнай работы (магістэрскай дысертацыі) канкрэтных самастойных вывадаў тэарэтычнага і практычнага характару (а не агульнавядомых меркаванняў, якія не маюць патрэбы ў абароне), да якіх студэнт (магістрант) прыйшоў у выніку даследавання;

б) адпаведнасць тэмы дыпломнай работы (магістэрскай дысертацыі), пададзенай на подпіс загадчыку кафедры, тэме, зацверджанай загадам рэктара;

в) прытрымліванне працэдуры і своечасовасці падачы да рэцэнзавання дыпломных работ і магістэрскіх дысертацый;

г) адпаведнасць зместу дыпломных работ (магістэрскіх дысертацый) абраным тэмам;

д) неабходнасць даследавання і выкарыстання ў дыпломных работах і магістэрскіх дысертацыях матэрыялаў апублікаванай і неапублікаванай судовай, следчай і іншай правапрымяняльнай практыкі, пастаноў Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

е) неабходнасць аналіза ў дыпломных работах і магістэрскіх дысертацыях сучасных і актуальных даследаванняў у галіне права, палітыкі, звяртаючы асаблівую ўвагу на дасягненні беларускіх вучоных;

ж) магчымасць выкарыстання матэрыялаў, атрыманых пры прахаджэнні вучэбнай і вытворчай практык, пры падрыхтоўцы дыпломных работ;

з) фармуляванне ў пратаколах пасяджэнняў дзяржаўных экзаменацыйных камісій прапаноў па размяшчэнню лепшых дыпломных работ і магістэрскіх дысертацый у Электроннай бібліятэцы БДУ (на падставе прапаноў навуковых кіраўнікоў, выказаных у водзывах на дыпломныя работы/магістэрскія дысертацыі, а таксама на падставе рэцэнзій рэцэнзентаў і ініцыятыўнага рашэння ДЭК);

і) неабходнасць размяшчэння ў Электроннай бібліятэцы БДУ рэфератаў да дыпломных работ і магістэрскіх дысертацый, а таксама поўнага тэксту работ (па рашэнню ДЭК).

Пры наяўнасці ў дыпломных работах і магістэрскіх дысертацыях прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства, паляпшэнні работы дзяржаўных органаў, іншых органаў і арганізацый, якія маюць навуковую навізну і практычную значнасць, навуковы кіраўнік і рэцэнзент павінны зазначыць гэта ў водзыве і рэцэнзіі адпаведна. Па выніках абароны дыпломных работ і магістэрскіх дысертацый кафедра праводзіць аналіз дадзеных прапаноў (на падставе водзываў навуковых кіраўнікоў і/або рэцэнзій рэцэнзентаў) і адбірае найбольш значныя з іх. Да 1 ліпеня штогод кафедры падаюць выбраныя прапановы па ўдасканаленні заканадаўства з іх кароткім абгрунтаваннем (па форме, распрацаванай вучэбна-метадычнай камісіяй) намесніку дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці юрыдычнага факультэта Пухаву А.А. для прыняцця рашэння аб магчымасці далейшага накіравання іх у адпаведныя праватворчыя органы Рэспублікі Беларусь.

3. Кантроль за выкананнем дадзенай пастановы ўскласці на намесніка дэкана па вучэбнай рабоце юрыдычнага факультэта БДУ.

 

2. Аб зацвярджэнні справаздачы юрыдычнага факультэта за 2018/2019 навучальны год.

Дакладчык: намеснік дэкана юрыдычнага факультэта па вучэбнай рабоце У.М. Сатолін

ПАСТАНАВІЛІ:

2.1. Зацвердзіць справаздачу юрыдычнага факультэта за 2018/2019 навучальны год (копія справаздачы знаходзіцца ў матэрыялах СМЯ факультэта).

 

3. Аб рэкамендацыі выпускнікоў юрыдычнага факультэта 2019 года для паступлення ў аспірантуру і магістратуру.

Дакладчыкі: загадчыкі кафедраў.

ПАСТАНАВІЛІ:
3.1. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускнікоў юрыдычнага факультэта 2019 года:

Па кафедры паліталогіі:

БЕЛАВУСАВА Мікіту Дзмітрыевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Генезис теории государственного управления: политологический подход» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,21.

СЕМЯНЧЭНЮ Максіма Уладзіміравіча. Яго дыпломная работа на тэму «Миграционная политика Европейского союза: принципы, проблемы реализации» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,46.

РАЗІНА Дзяніса Анатольевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Концепт империи в дискурсе современной политической науки» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,91.

ІМАНАВА Ульві Захіру оглы. Яго дыпломная работа на тэму «Российский фактор на постсоветском политическом пространстве» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,21.

МАМЕКІНА Міхаіла Сяргеевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Партийная система Республики Польша: особенности становления и развития» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8, 91. Прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях, мае публікацыі.

САБІЛА Рамана Дзмітрыевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Русская православная церковь и государство. История, современное положение и каноническое обоснование взаимоотношений» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,1. Прымаў удзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

Па кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права:

ДОЎНАРА Аляксандра Андрэевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Развіццё важнейшых інстытутаў крымінальнага права Беларусі XI-XVII стст.)» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,03. Прымаў удзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях, мае 2 публікацыі.

РАПЯНА Юрыя Хачатуравіча. Яго дыпломная работа на тэму «Статут Великого Княжества Литовского 1588 г. и Соборное Уложение 1649 г.: сравнительно-правовой анализ» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,6. Прымаў удзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях, мае 3 публікацыі.

ТУНЁВУ Елізавету Аляксандраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Экономический анализ права» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,1. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях, мае 3 публікацыі.

ПАШАЛЮК Вольгу Валер’еўну. Яе дыпломная работа на тэму «Развитие адвокатуры в Беларуси и России: история и современность» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,3.

ФІЛАТАВУ Людмілу Сяргееўну. Яе дыпломная работа на тэму «Уголовное право по законодательству Великого княжества Литовского» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,97. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях, мае 1 публікацыю.

КАНАШУК Вікторыю Аляксандраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Крымінальнае права Беларусі ў часы Вялікага Княства Літоўскага: прававое рэгуляванне і практыка прымянення» абаронена на 10 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,1. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях, мае 1 публікацыю.

ЛЕДЗЯНЦОВА Ігара Рустамавіча. Яго дыпломная работа на тэму «Судовы прэцэдэнт як крыніца права ў Рэспубліцы Беларусь» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,0. Прымаў удзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

БІЛЯНАВУ Яніну Алегаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовая система Республики Беларусь» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,2. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

УМАНСКУЮ Дар’ю Андрэеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Особенности правовой культуры белорусского общества» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,0. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

Па кафедры дзяржаўнага кіравання:

МАХОНЮ Івана Сяргеевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Организация Объединённых Наций и её специализированные учреждения» абаронена на 7 балаў. Прымаў удзел у міжнародных навукова-практычных канферэнцыях, дзе выступаў з дакладамі, мае 3 публікацыі. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,7.

ЛАГУНА Мікіту Сяргеевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Государственная служба в Республике Беларусь» абаронена на 7 балаў. Прымаў удзел у міжнародных навукова-практычных канферэнцыях, дзе выступаў з дакладамі. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 5,3.

ГАЛАВЕНЧЫК Марыну Генадзьеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Международная защита детей в период вооружённых конфликтов» абаронена на 8 балаў. Прымала ўдзел у міжнародных навукова-практычных канферэнцыях, дзе выступала з дакладамі, мае 2 публікацыі. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,5.

КАНАНОВІЧ Хрысціну Алегаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Всемирная торговая организация как инструмент регулирования международной торговли» абаронена на 9 балаў. Прымала актыўны ўдзел у міжнародных навукова-практычных канферэнцыях, дзе выступала з дакладамі, мае 4 публікацыі. За актыўны ўдзел у грамадскім і творчым жыцці факультэта неаднаразова заахвочвалася падзякамі, граматамі і дыпломамі БДУ. Занесена на Дошку гонару БДУ 2019-2020. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,6.

Па кафедры канстытуцыйнага права:

СТРАЛЬЦОВУ Вольгу Вітальеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Защита прав детей в Республике Беларусь и Скандинавских государствах: сравнительно-правовой анализ» абаронена на 9 балаў. Прымала актыўны ўдзел у міжнародных навукова-практычных канферэнцыях, дзе выступала з дакладамі, мае 2 публікацыі. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,1.

МАРЦІНОВІЧ Валерыю Уладзіміраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование рабочего времени в условиях цифровизации» абаронена на 8 балаў. Прымала ўдзел у складанні нямецка-рускага слоўніка юрыдычных тэрмінаў, які размешчаны ў Электроннай бібліятэцы БДУ. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,3.

ВАЛАСЕВІЧ Паліну Аляксандраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовой статус граждан Союзного государства» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,6.

АДЗІНЦОВУ Алену Уладзіміраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Суверенитет Республики Беларусь и его гарантии» абаронена на 9 балаў. Прымала актыўны ўдзел у міжнародных навукова-практычных канферэнцыях и юрыдычных алімпіядах, заахвочвалася дыпломам і імянной стыпендыяй. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,5.

ЛАБАЖЭВІЧ Алену Мікалаеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Конституционно-правовой статус Президента Республики Беларусь и Президента Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ» абаронена на 9 балаў. Прымала актыўны ўдзел у міжнародных навукова-практычных канферэнцыях, конкурсах студэнцкіх навуковых прац і студэнцкім навуковым гуртку, мае 1 публікацыю. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,1.

ТРЫПУЦЕНКУ Рамана Анатольевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Административная ответственность за мелкое хулиганство» абаронена на 8 балаў. Прымаў актыўны ўдзел у спартыўных і грамадскіх мерапрыемствах факультэта і БДУ. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,8.

Па кафедры крымінальнага права:

ГАРАДНІКА Мацвея Андрэевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Уголовная ответственность за контрабанду по уголовному праву Беларуси» абаронена на 10 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,4.

ШЫПКО Георгія Юр’евіча. Яго дыпломная работа на тэму «Уголовная ответственность по ст. 3171 УК Республики Беларусь» абаронена на 5 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,6.

ЧЭШУНА Мікіту Сяргеевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Уголовная ответственность за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,9.

СЦЭЦКУ Антона Аляксандравіча. Яго дыпломная работа на тэму «Понятие и признаки соучастия в уголовном праве» абаронена на 6 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,5.

ПАСПЕЛАВА Паўла Ігаравіча. Яго дыпломная работа на тэму «Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,8.

ЖДАНОВІЧА Мікіту Ігаравіча. Яго дыпломная работа на тэму «Уголовная ответственность за незаконных оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,6.

ТУМЕЛЕВІЧ Марыю Генадзьеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Формы соучастия в уголовном праве Республики Беларусь» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,64.

ГРЭСЬ Вераніку Аляксандраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Выманивание кредита и субсидий (уголовно-правовой и криминологический анализ» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,64. Прымала актыўны ўдзел у навуковых канферэнцыях, член студэнцкага навуковага гуртка па крымінальнаму праву. З 2016 по 2019 з’яўлялася старшынёй прафсаюзнага бюро студэнтаў юрыдычнага факультэта. Стыпендыят Федэрацыі прафсаюзаў адукацыі і навукі, узнагароджана Падзякай Цэнтральнага камітэта прафсаюзаў Беларусі. Узнагароджана Падзякай рэктара БДУ за актыўны ўдзел у грамадскім жыцці ўніверсітэта. Член Савета БДУ (2016-2019).

ЗАТРЫМАЙЛАВУ Марыю Юр’еўну. Яе дыпломная работа на тэму «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 317 УК Республики Беларусь)» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,5.

МАКСІМАВУ Карыну Уладзіміраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Уголовно-правовые аспекты заражения инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,1.

МАГУЙЛА Вікторыю Аляксандраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,9.

ТРАЦЦЯК Аляксандру Алегаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Уголовно-правовая оценка уклонения от погашения кредиторской задолженности» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,0.

СЯЎРУК Таццяну Алегаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Юридический анализ признаков убийства совершенного в состоянии аффекта» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,8.

МАРЧЫК Аліне Леанідаўне. Яе дыпломная работа на тэму «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: вопросы квалификации (ст. 317 УК Республики Беларусь)» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,8.

Па кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці:

БАРСУКОВА Арцёма Юр’евіча. Яго дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование санации в Республике Беларусь» абаронена на 5 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,0. Прымаў удзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях, спартыўных мерапрыемствах факультэта.

ГРАМОВІЧА Рамана Ігаравіча. Яго дыпломная работа на тэму «Аудит как вид финансового контроля» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,3. Прымаў удзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях, культурна-масавых мерапрыемствах факультэта.

МАРЧУК Вольгу Генадзьеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование единого налога на вменённый доход в Республике Беларусь» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,7. Удзельніца юрыдычных алімпіяд, пераможца Міжнароднага турніра для студэнтаў юрыдычных клінік. Прымала актыўны ўдзел у культурна-масавых, навукова-адукацыйных і прафарыентаваных мерапрыемствах юрыдычнага факультэта.

КОСЦІНУ Марыну Ігараўну. Яе дыпломная работа на тэму «Инвестиционные фонды как способ осуществления инвестиций» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,8. Удзельніца праекта APPLE БДУ, член студэнцкага навуковага гуртка пры юрыдычнай клініцы факультэта.

ІЛЬІНУ Вольгу Дзмітрыеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Налоговый контроль в Республике Беларусь: понятие, правовое регулирование и направления совершенствования» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,4. Прымала актыўны ўдзел у культурна-масавых, навукова-адукацыйных і прафарыентаваных мерапрыемствах юрыдычнага факультэта.

СЛАБОДЧЫКАВА Дзяніса Андрэевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Недобросовестная конкуренция и ответственность за нее по законодательству Республики Беларусь» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,1. Прымаў актыўны ўдзел у навукова-даследчым, культурным і грамадскім жыцці факультэта.

КОЗАЛЯ Кірыла Алегавіча. Яго дыпломная работа на тэму «Банки как участники налоговых отношений» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,03. Прымаў актыўны ўдзел у навукова-даследчым, культурным і грамадскім жыцці факультэта.

АЎСЯННІКАВА Аляксея Ігаравіча. Яго дыпломная работа на тэму «Финансово-правовые аспекты обязательного государственного страхования» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,7. Прымаў актыўны ўдзел у навукова-даследчым, культурным, спартыўным і грамадскім жыцці факультэта.

КРАЎЧАНКУ Ягора Аляксандравіча. Яго дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование защиты персональных данных в рамках Общего Регламента о защите персональных данных (GDPR)» абаронена на 10 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,3. Прымаў актыўны ўдзел у навукова-даследчым, культурным і грамадскім жыцці факультэта, у праекце APPLE БДУ.

ЗАХАРАВА Антона Віктаравіча. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,7. Яго дыпломная работа на тэму «Актуальные вопросы применения института корпоративного договора в Республике Беларусь» абаронена на 8 балаў. Прымаў актыўны ўдзел у навукова-даследчым, культурным і грамадскім жыцці факультэта: студэнт-кансультант юрыдычнай клінікі БДУ, удзельнік шматлікіх міжнародных юрыдычных конкурсаў.

ЦЯЦЕРУ Кірыла Васільевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование налога на добавленную стоимость в аспекте его оптимизации» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,0. Прымаў актыўны ўдзел у навукова-даследчым, культурным і грамадскім жыцці факультэта.

Па кафедры экалагічнага і аграрнага права:

КРАЎЧУК Лізавету Валер’еўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовое обеспечение экологической безопасности при использовании объектов атомной энергетики» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,2.

КІСЛЮК Аліну Віктараўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовое обеспечение участия общественности в процессе принятия экологически значимых решений» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,9.

ЯХНАВЕЦ Кацярыну Рыгораўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование экологического контроля» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,8.

АКСЯНЕВІЧ Юлію Міхайлаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовое обеспечение экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,7.

КУЗЬМІНУ Аляксандру Аляксандраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование изъятия земельных участков для государственных нужд» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,9.

МЯЦЕЛЬСКАГА Станіслава Сяргеевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду» абаронена на 10 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,1.

ЕШЧАНКУ Арцёма Сяргеевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Право замлепользования» абаронена на 6 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,0.

АЛІЕВА Ягуба Мубарыз аглы. Яго дыпломная работа на тэму «Право граждан на благоприятную окружающую среду в Азербайджанской Республике» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,1.

ГЛУХАВА Аляксея Сяргеевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование разрешения споров в сфере природоресурсных отношений» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,9.

Па кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права:

СНАПОК Сафію Віктараўну. Яе дыпломная работа на тэму «Принципы нотариальной деятельности в Республике Беларусь» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,8.

КАЗАКОВУ Лізавету Уладзіміраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Общая дисциплинарная ответственность: общеправовой, межотраслевой и отраслевой аспекты» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,4.

ПУГАЧОВУ Алену Андрэеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Рассмотрение и разрешение в гражданском судопроизводстве дел о защите чести, достоинства и деловой репутации» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,3.

КАРАНКЕВІЧ Марыю Андрэеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Перспективы применения медиации в банковской сфере Республики Беларусь» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,1.

ХАЦКЕВІЧ Таццяну Міхайлаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Основные правила совершения нотариальных действий» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,2.

ШПАК Вольгу Сяргееўну. Яе дыпломная работа на тэму «Подсудность гражданских дел» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,9.

РАБАЦЯГАВУ Іну Ігараўну. Яе дыпломная работа на тэму «Возбуждение гражданского дела в суде» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,8.

МАРЦІНОВІЧ Валерыю Уладзіміраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование рабочего времени в условиях цифровизации» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,1.

МІКУЛІЧА Валянціна Генадзьевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений в Республике Беларусь» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,8.

Па кафедры грамадзянскага права:

КАЗАКЕВІЧ Надзею Іванаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовое положение садоводческих товариществ в Республике Беларусь (на примере СТ «Волмянское»)» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,4.

ПОЛАЗ Паліну Ігараўну. Яе дыпломная работа на тэму «Исключительные права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,1. Прымала ўдзел у міжнароднай канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў на юрыдычным факультэце БДУ (лістапад 2019 года), тэзісы даклада перададзены для апублікавання ў зборніку дакладаў канферэнцыі.

СКРЫЛЬ Ангеліну Юр’еўну. Яе дыпломная работа на тэму «Договор найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,2.

БУКАРЭВУ Кацярыну Віктараўну. Яе дыпломная работа на тэму «Договор строительного подряда как юридический факт» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,4.

КАМАЛЫЕВУ Ганну Арцёмаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Общая характеристика гражданско-правовой ответственности» абаронена на 6 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,8.

НАГУРНУЮ Таццяну Ігараўну. Яе дыпломная работа на тэму «Понятие и недействительность брака по законодательству Республики Беларусь» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,5.

ПАРЭМСКАГА Багдана Алегавіча. Яго дыпломная работа на тэму «Договор поручения» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,9.

ЧЫЧАЕВУ Марыну Аляксандраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Договор факторинга как юридический факт» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,9.

БІГЕЛЯ Антона Аляксандравіча. Яго дыпломная работа на тэму «Договор финансовой аренды (лизинга) как юридический факт» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,1.

Па кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду:

ШАЕВУ Святлану Уладзіміраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в уголовном процессе Республики Беларусь» абаронена на 10 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,1.

ДАРАШЭВІЧА Мікалая Андрэевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Полномочия прокурора по надзору за исполнением закона в ходе досудебного производства» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,4. За перыяд вучобы прымаў удзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый юрыдычнага факультэта.

МУШЫНСКУЮ Дзіяну Тадэвушаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Пределы полномочий адвоката в уголовном процессе Республики Беларусь» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,5.

ЯНУЦЬ Паліну Валер’еўну. Яе дыпломная работа на тэму «Допрос подозреваемого в досудебном производстве» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,2.

ГУЧОК Дар’ю Сяргееўну. Яе дыпломная работа на тэму «Основания отмены или изменения приговора в Республике Беларусь» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,3.

Па кафедры крыміналістыкі:

РАМАНЕНКУ Дзмітрыя Сяргеевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,5. Прымаў удзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

НУРЛЫЕВА Шыралы Ягмуравіча. Яго дыпломная работа на тэму «Тактика осмотра места взрыва» абаронена на 6 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,1.

ДЗЕГЦЯРОВА Максіма Іванавіча. Яго дыпломная работа на тэму «Тактическое обеспечение расследования взяточничества» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,7. Прымаў удзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

ТРУХАН Лізавету Іванаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Организационно-тактическое обеспечение расследования превышения власти или служебных полномочий» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,1. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

БАНЦЭВІЧ Ірыну Сяргееўну. Яе дыпломная работа на тэму «Расследование убийств, связанных с использованием огнестрельного оружия» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,8.

РУДУЮ Вікторыю Валер’еўну. Яе дыпломная работа на тэму «Теоретические основы и особенности первоначального этапа расследования злоупотребления властью или служебными полномочиями» абаронена на 6 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,8.

СЕРЫКАВУ Аляксандру Дзмітрыеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Расследование торговли людьми» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,7. Дзяржаўны экзамен здадзены на 9 балаў.

ТХАРАВУ Марыну Генадзьеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Организационно-правовое обеспечение расследования хищения путём использования компьютерной техники» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,2. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

БЯЛЯВІНУ Аліну Сяргееўну. Яе дыпломная работа на тэму «Методика расследования легализации («отмывания» средств, полученных преступным путём» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,6. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

ЛЯХНОВІЧ Аляксандру Сяргееўну. Яе дыпломная работа на тэму «Криминалистические методы изучения субъекта коррупционного преступления» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,5. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

МЕЛІХАВУ Марыю Міхайлаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Криминалистическая характеристика личности преступника» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,7. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

АКІНШАВУ Насцю Аляксееўну. Яе дыпломная работа на тэму «Тактико-методическое обеспечение расследования преступлений, связанных с бездействием должностного лица» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,2. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

ДАКІЕНКА Аляксандру Вітальеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Письмо как объект криминалистического исследования» абаронена на 6 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,2. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

ВАСІЛІЧЫНУ Валерыю Алегаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Расследование многоэпизодных убийств, совершённых на сексуальной почве» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 5,6. Прымала ўдзел у студэнцкіх навукова-практычных канферэнцыях.

САЛТАНОВІЧ Ганну Андрэеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Организационные и методические особенности расследования несанкционированного доступа к компьютерной информации» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,9. Прымала актыўны ўдзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый і конкурсаў, мае публікацыі.

3.2. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру:

Па кафедры паліталогіі:

Выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2019 года СУЛЕЙКАВА Андрэя Аляксандравіча. Магістэрская дысертацыя СУЛЕЙКАВА А.А. на тэму «Мягкая сила» в контексте «цветных революций» абаронена на 10 балаў. Здадзены кандыдацкія экзамены і залікі (асновы інфармацыйных тэхналогій – 6 балаў, філасофія і метадалогія навукі – 8 балаў, замежная мова – 9 балаў). За перыяд вучобы ў БДУ прымаў удзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, круглых сталоў, дзе выступаў з дакладамі, мае 7 публікацый.

Па кафедры грамадзянскага права:

Выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2019 года КОЛАСА Георгія Ігаравіча. Магістэрская дысертацыя КОЛАСА Г.І. на тэму «Правовое регулирование инновационной деятельности в Республике Беларусь» абаронена на 9 балаў. Здадзены кандыдацкія экзамены і залікі (асновы інфармацыйных тэхналогій – 8 балаў, філасофія і метадалогія навукі – 7 балаў, замежная мова – 9 балаў). За перыяд вучобы ў БДУ прымаў удзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, круглых сталоў, дзе выступаў з дакладамі, мае 2 публікацыі.

Па кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права:

Выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2019 года СУХАПАРАВА Віктара Паўлавіча. Магістэрская дысертацыя СУХАПАРАВА В.П. на тэму «Трансформация источников права в романо-германской правовой семье» абаронена на 10 балаў. Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 9,3. За перыяд вучобы ў БДУ прымаў актыўны ўдзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, мае 11 публікацый.

Выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2019 года ВІЛКОНЧУСА Эдгара. Магістэрская дысертацыя ВІЛКОНЧУСА Э. на тэму «Политико-правовая концепция халифата» абаронена на 9 балаў. Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 8. За перыяд вучобы ў БДУ прымаў актыўны ўдзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, мае 1 публікацыю.

Выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2019 года МУЗЫЧЭНКУ Уладзіслава Іванавіча. Магістэрская дысертацыя МУЗЫЧЭНКІ У.І. на тэму «Прогнозирование в правотворчестве» абаронена на 8 балаў. Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 7,8. За перыяд вучобы ў БДУ прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў і круглых сталах.

Па кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці:

Выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2019 года СІЛІВОНЧЫКА Артура Генадзьевіча. Магістэрская дысертацыя СІЛІВОНЧЫКА А.Г. на тэму «Аккредитив в международной торговле» абаронена на 9 балаў. Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 7,69. За перыяд вучобы ў БДУ прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях і круглых сталах, мае публікацыі. Кандыдацкія экзамены здадзены.

Выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2019 года САМУСЕВА Ягора Аляксандравіча. Магістэрская дысертацыя САМУСЕВА Я.А. на тэму «Признание и исполнение решений судов иностранных государств в Республике Беларусь» абаронена на 8 балаў. Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 7,23. За перыяд вучобы ў БДУ прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях, мае шэраг публікацый. Кандыдацкія экзамены здадзены.

Па кафедры крымінальнага права:

Выпускніцу магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2019 года КАЗЛОВУ Анастасію Кірылаўну. Магістэрская дысертацыя КАЗЛОВАЙ А.К. на тэму «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК Республики Беларусь)» абаронена на 10 балаў. Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 8,7.

Па кафедры экалагічнага і аграрнага права:

Выпускніцу магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2019 года КУРЫЛОВІЧ Марыю Пятроўну. Магістэрская дысертацыя КУРЫЛОВІЧ М.П. на тэму «Правовое регулирование государственно-частного партнёрства в области охраны окружающей среды» абаронена на 9 балаў. Здадзены кандыдацкія экзамены і залікі (асновы інфармацыйных тэхналогій – 9 балаў, філасофія і метадалогія навукі – 8 балаў, замежная мова – 8 балаў). Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 8,5. За перыяд вучобы ў БДУ прымала ўдзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, круглых сталоў, дзе выступала з дакладамі, мае 10 публікацый.

Па кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права:

Выпускніцу магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2019 года НАСКОВУ Вікторыю Вадзімаўну. Магістэрская дысертацыя НАСКОВАЙ В.В. на тэму «Правовое регулирование социального обеспечения инвалидов» абаронена на 10 балаў. Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 8,8. За перыяд вучобы ў БДУ прымала ўдзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, дзе выступала з дакладамі, мае 9 публікацый.

Па кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду:

Выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2019 года ДЗЯТЛА Мікалая Аляксеевіча. Магістэрская дысертацыя ДЗЯТЛА М.А. на тэму «Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве» абаронена на 9 балаў. Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 7,8.

 

4. Аб рэкамендацыі да друку зборніка матэрыялаў міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прымеркаванай да 95-годдзя з дня нараджэння заслужанага дзеяча навукі Рэспублікі Беларусь, доктара юрыдычных навук, прафесара А.В. Дулава.
Інфармацыя загадчыка кафедры крыміналістыкі В.Б. Шабанава.

ПАСТАНАВІЛІ:

4.1. Рэкамендаваць да друку зборнік матэрыялаў міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прымеркаванай да 95-годдзя з дня нараджэння заслужанага дзеяча навукі Рэспублікі Беларусь, доктара юрыдычных навук, прафесара А.В. Дулава.

 

5. Аб дазволе на чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедраў.
Дакладчык: намеснік дэкана юрыдычнага факультэта па вучэбнай рабоце У.М. Сатолін

ПАСТАНАВІЛІ:
5.1. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права:
- Хаткевіч Наталлі Мікалаеўне
- Вячорка Віталію Юр’евічу 
- Фіронаву Анатолію Мікалаевічу.

5.2. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці:
- Дубовік Эвяліне Георгіеўне
- Міхалоўскаму Аляксею Міхайлавічу
- Корсаку Аляксандру Мікалаевічу
- Крыўчык Ларысе Раманаўне
- Ульянавай Кацярыне Сяргееўне
- Швед Юліі Мікалаеўне
- Кірыльчыку Аляксандру Анатольевічу
- Ермаловічу Аляксею Уладзіміравічу
- Кавалей Зінаідзе Алегаўне
- Ермаленкавай Ірыне Валер’еўне
- Сташкевіч Анастасіі Валер’еўне
- Сташкевіч Уладзіміру Вячаслававічу
- Матус Ганне Яўгеньеўне
- Вакулу Арцёму Аляксандравічу
- Крот Наталлі Ігараўне
- Мяккай Кацярыне Валер’еўне
- Вараб’ю Аляксею Вітальевічу. 

5.3. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры крыміналістыкі:
- Лагун Надзеі Іванаўне
- Старажэнку Сяргею Мікалаевічу
- Руткевічу Уладзіміру Мікалаевічу
- Будкевічу Аляксандру Андрэевічу
- Кату Яраславу Ігаравічу.

5.4. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права:
-  Унуковіч Алене Анатольеўне
-  Саўкінай Юліі Міхайлаўне
-  Ніхайчык Вользе Леанідаўне
-  Клачковай Таццяне Вячаславаўне
-  Арэхаву Аляксандру Юр’евічу
-  Наумовіч Таццяне Уладзіміраўне
-  Скарадуліну Дзмітрыю Уладзіміравічу
-  Любецкай Святлане Анатольеўне.

5.5. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры грамадзянскага права:
-   Аўдзеевай Таццяне Уладзіміраўне
-   Храпуцкаму Аляксандру Фёдаравіч
-   Белавусу Сяргею Мікалаевічу
-   Басалай Алене Іванаўне
-   Русенчык Таццяне Мар’янаўне
-   Дубіцкаму Вадзіму Міхайлавічу
-   Адрэўскаму Алегу Алегавічу
-   Янцікавай Кацярыне Уладзіміраўне.

 5.6. Дазволіць чытанне лекцый сташым выкладчыкам кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду:
- Мялешку Уладзіміру Мікалаевічу
- Бураку Руслану Валянцінавічу
- Зыль Святлане Сяргееўне
- Хірэвіч Ірыне Леанідаўне.

5.7. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры крымінальнага права:
- Шэпелеву Ігару Валер’евічу
- Гарэцкаму Аляксею Станіслававічу
- Леановіч Асі Рысікаўне
- Верхаводка Ірыне Іванаўне
- Плецянёвай Дар’і Аляксандраўне
- Захілько Кірылу Сяргеевічу
- Благарэнка Вользе Віктараўне
- Крывому Андрэю Мікалаевічу

5.8. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры канстытуцыйнага права:
-  Абрамовічу Уладзіміру Аляксандравічу
-  Куневічу Георгію Георгіевічу
-  Арцем’еву Сяргею Юр’евічу
-  Петуховай Вераніцы Яўгеньеўне
-  Наумовіч Таццяне Уладзіміраўне
-  Сакалоўскай Таццяне Мікалаеўне.

5.9. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры дзяржаўнага кіравання:
-  Шэўко Надзеі Міхайлаўне
-  Лапуцька Ксеніі Вячаславаўне
-  Емельяновіч Вользе Віктараўне.

5.10. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры паліталогіі:
-  Астрога Галіне Аляксандраўне
-  Казловай Святлане Анатольеўне
-  Праяненкаву Кірылу Уладзіміравічу.

 

6. Аб разглядзе і прыняцці навукова-даследчыцкіх работ па этапу № 1, выконваемых часовымі навуковымі калектывамі.
Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці А.А. Пухава.

ПАСТАНАВІЛІ:

6.1.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК «727/92» навукова-даследчую прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР № 727/92П ад 22 красавіка 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

6.1.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай.

6.2.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК «736/92» навукова-даследчую прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР № 736/92П ад 22 красавіка 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

6.2.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай.

6.3.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК «735/92» навукова-даследчую прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР № 735/92П ад 22 красавіка 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

6.3.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай.

6.4.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК «726/92» навукова-даследчую прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР № 726/92П ад 22 красавіка 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

6.4.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай. 

6.5.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК «729/92» навукова-даследчую прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР № 729/92П ад 22 красавіка 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

6.5.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай. 

6.6.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК «734/92» навукова-даследчую прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР № 734/92П ад 22 красавіка 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

6.6.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай. 

6.7.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК «732/92» навукова-даследчую прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР № 732/92П ад 22 красавіка 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

6.7.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай. 

6.8.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК «733/92» навукова-даследчую прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР № 733/92П ад 22 красавіка 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

6.8.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай.

6.9.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК «730/92» навукова-даследчую прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР № 730/92П ад 22 красавіка 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

6.9.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай. 

6.9.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК «725/92» навукова-даследчую прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР № 725/92П ад 22 красавіка 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

6.9.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай. 

6.10.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК «737/92» навукова-даследчую прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР № 737/92П ад 22 красавіка 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

6.10.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай.

 

7. Аб разглядзе і прыняцці работ па 2 этапу дагавора НДВКР № 160/92П ад 10 студзеня 2019 г. па тэме «Модернизация системы государственного управления в условиях научно-технического развития в Республике Беларусь и Российской Федерации», выконваемага ЧНК «Р-054».
Інфармацыя кіраўніка ЧНК, дацэнта кафедры канстытуцыйнага права Маслоўскай Таццяны Станіславаўны.

ПАСТАНАВІЛІ:

7.1. Лічыць прадстаўленую навуковым кіраўніком ЧНК «Р-054» навукова-даследчую прадукцыю задавальняючай умовам дагавора НДВКР № 160/92П ад 10 студзеня 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

7.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай.

 

8. Аб рэкамендацыі да друку манаграфіі А.М. Хлуса «Криминалистическая характеристика и материальная структура преступления в частной метолике расследования».
Інфармацыя загадчыка кафедры крыміналістыкі В.Б. Шабанава.

ПАСТАНАВІЛІ:
8.1. Рэкамендаваць да друку рукапіс манаграфіі дацэнта кафедры крыміналістыкі А.М. Хлуса «Криминалистическая характеристика и материальная структура преступления в частной методике расследования».

 

9. Аб вылучэнні кандыдатуры Куніцкай Вольгі Міхайлаўны, дацэнта кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, кандыдата юрыдычных навук, дацэнта, для ўдзелу ў конкурсе на атрыманне гранта Презідэнта Республікі Беларусь у галіне «Навука» на 2020 год.
Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці А.А. Пухава.

ПАСТАНАВІЛІ:

9.1. У сувязі з вялікай навуковай значнасцю чаканых вынікаў даследавання, наяўнасцю неабходнай навуковай кваліфікацыі саіскальніка рэкамендаваць Куніцкую Вольгу Міхайлаўну для ўдзелу ў конкурсе для прызначэння гранта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у галіне «навука» на 2020 год.

 

10. Аб парадку выбару прафілізацыі ў магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ.
Інфармацыя старшыні вучэбна-метадычнай камісіі юрыдычнага факультэта В.М. Раманавай.

ПАСТАНАВІЛІ:

10.1. Зацвердзіць Парадак выбару прафілізацыі ў магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ па спецыяльнасці 1-24 80 01 «Юриспруденция» (прыкладаецца).

 

11. Аб невыбранні Пляхімовіча І.І. па конкурсу на пасаду дацэнта кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Інфармацыя дэкана факультэта С.А. Балашэнкі.

ПАСТАНАВІЛІ:
11.1. Размясціць на сайце факультэта інфармацыю аб невыбранні Пляхімовіча І.І. па конкурсу на пасаду дацэнта кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

 

12. Аб рэкамендацыі для назначэння імянных стыпендый навучэнцам дзённай формы навучання.
Інфармацыя намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

ПАСТАНАВІЛІ:

12.1. Рэкамендаваць для назначэння імянной стыпендыі на першы семестр 2019-2020 навучальнага года:

студэнта 3 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Паліталогія» Драгуна Дзмітрыя Віктаравіча,

студэнтку 4 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» Кір’янаву Вераніку Мікалаеўну,

студэнтку 3 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» МАРОЗАВУ Віялету Віктараўну.

студэнтку 4 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Эканамічнае права» Цыганкову Ганну Леанідаўну.

 

13. Аб рэкамендацыі для назначэння стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь навучэнцам дзённай формы навучання.
Інфармацыя намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

ПАСТАНАВІЛІ:

13.1. Рэкамендаваць для назначэння стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на першы семестр 2019-2020 навучальнага года студэнтку 4 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» юрыдычнага факультэта Кузняцову Дарыю Сяргееўну.

 

14. Аб паніжэнні вучэбнай нагрузкі па некаторых відах вучэбна-метадычнай, навукова-даследчай, ідэалагічнай і выхаваўчай работы па рашэнню Савета факультэта.
Інфармацыя загадчыкаў кафедраў.

ПАСТАНАВІЛІ:
14.1. Зацвердзіць паніжэнне вучэбнай нагрузкі на 2019/2020 навучальны год прафесарска-выкладчыкаму складу кафедры дзяржаўнага кіравання:

загадчыку кафедрай Чарвяковай Т.А. – на 50 гадзін (куратар вучэбнай групы);

прафесару Талочка В.М. – на 250 гадзін (за падрыхтоўку да выдання вучэбнага дапаможніка «Международное публичное право» аб’ёмам 16 др. арк.);

дацэнту Краснабаевай Л.А. – на 50 гадзін (куратар вучэбнай групы).

 

14.2. Зацвердзіць паніжэнне вучэбнай нагрузкі на 2019/2020 навучальны год прафесарска-выкладчыкаму складу кафедры экалагічнага і аграрнага права:

 дацэнту Шахрай І.С. – 50 гадзін (кіраўніцтва філіялам кафедры
 дацэнтам Ваньковічу Я.Э., Марозу А.В., Самусенка Л.А., Саскевіч В.В. − на 50 гадзін кожнаму (куратары вучэбных груп).

 

14.3. Зацвердзіць паніжэнне вучэбнай нагрузкі на 2019/2020 навучальны год дацэнту кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці Піліпенку Аляксандру Анатольевічу на 50 гадзін (куратар вучэбнай групы).

 

14.4. Зацвердзіць паніжэнне вучэбнай нагрузкі на 2019/2020 навучальны год прафесарска-выкладчыкаму складу кафедры паліталогіі:
 Дацэнтам кафедры Сіманоўскаму С.І., Міхайлоўскаму В.С., Дзенісюк Н.П. – на 50 гадзін кожнаму (куратары вучэбнай групы), прафесару Антановіч Н.І. – на 20 гадзін (навуковае рэдагаванне зборніка навуковых прац «Политология. Государственная политика и управление»).

 

 14.5. Зацвердзіць паніжэнне вучэбнай нагрузкі на 2019/2020 навучальны год прафесарска-выкладчыкаму складу кафедры грамадзянскага права:
1) за падрыхтоўку і рэдагаванне навучальнага дапаможніка «Семейное право» аб’ёмам 13 др. арк.:
прафесару Гадунову В.М. – 85 гадзін;
дацэнту Караткевіч М.П. – 188 гадзін;
дацэнту Салей А.А. – 32 гадзіны;
дацэнту Траццяковай І.П. – 32 гадзіны;
старшаму выкладчыку Басалай А.І. – 152 гадзіны;
старшаму выкладчыку Белавусу С.М. – 64 гадзіны;
старшаму выкладчыку Русенчык Т.М. – 32 гадзіны.

2) за работу куратарам вучэбнай групы:
старшаму выкладчыку Аўдзеевай Т.У. – 50 гадзін;
выкладчыку Шылко В.В. – 50 гадзін.

 

14.6. Зацвердзіць паніжэнне вучэбнай нагрузкі на 2019/2020 навучальны год прафесарска-выкладчыкаму складу кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права:
1) за падрыхтоўку і рэдагаванне падручніка па грамадзянскаму працэсу:
прафесару Бяловай Т.А. – 50 гадзін;
прафесару Калядку І.М. – 50 гадзін.

2) за падрыхтоўку рукапісаў раздзелаў падручніка па грамадзянскаму працэсу:
загадчыку кафедры Здрок А.М. – 25 гадзін;
дацэнту Ніканавай Н.М. – 25 гадзін;
дацэнту Скобелеву У.П. – 25 гадзін;
дацэнту Раманавай В.М. – 25 гадзін;
дацэнту Сысуеву Ц.В. – 25 гадзін;
дацэнту Казей І.М. – 25 гадзін;
дацэнту (0,5 ст., па сумяшчальніцтву) Міхасёвай А.А. – 25 гадзін;
старшаму выкладчыку Унуковіч А.А. – 25 гадзін.

3) за работу куратарам вучэбнай групы:
дацэнту (0,5 ст., па сумяшчальніцтву) Міхасёвай А.А. – 50 гадзін;
дацэнту Скобелеву У.П. – 50 гадзін;
старшаму выкладчыку Саўкінай Ю.М. – 50 гадзін.

4) за падрыхтоўку і рэдагаванне падручніка па працоўнаму праву для ССНУ:
дацэнту Петачэнка Т.М. – 25 гадзін;
старшаму выкладчыку Ніхайчык В.Л. – 25 гадзін.

5) за падрыхтоўку рукапісаў раздзелаў падручніка па працоўнаму праву для ССНУ:
дацэнту Курылёвай В.С. – 15 гадзін;
дацэнту Моцінай Я.У. – 15 гадзін;
дацэнту Паставалавай Т.А. – 15 гадзін;
дацэнту Шпілеўскай Т.Э. – 15 гадзін;
старшаму выкладчыку (0,5 ст., па сумяшчальніцтву) Клачковай Т.В. – 15 гадзін.

 

14.6. Зацвердзіць паніжэнне вучэбнай нагрузкі на 2019/2020 навучальны год старшаму выкладчыку кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду Бураку Руслану Валянцінавічу на 50 гадзін (куратар вучэбнай групы).

 

14.7. Зацвердзіць паніжэнне вучэбнай нагрузкі на 2019/2020 навучальны год прафесарска-выкладчыкаму складу кафедры крымінальнага права:
 Дацэнтам кафедры: Шаўцову Ю.Л., Пухаву А.А., Шыдлоўскаму А.В.; старшым выкладчыкам кафедры: Шэпелеву І.В., Гарэцкаму А.С., Леановіч А.Р., Верхаводка І.І., Захілько К.С.; выкладчыку кафедры Крывому А.М. – на 50 гадзін кожнаму (куратары вучэбнай групы).

 

14.8. Зацвердзіць паніжэнне вучэбнай нагрузкі на 2019/2020 навучальны год прафесарска-выкладчыкаму складу кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права:
загадчыку кафедры Калініну С.А. – 50 гадзін (куратар вучэбнай групы),
прафесару кафедры Доўнар Т.І. – 50 гадзін (куратар вучэбнай групы),
дацэнтам Голубевай Л.Л., Лагуну Д.А., Арлоўскай А.І. − на 50 гадзін кожнаму (куратары вучэбных груп),
старшым выкладчыкам Вячорку В.Ю., Фіронаву А.М. − на 50 гадзін кожнаму (куратары вучэбных груп),
выкладчыку Тысевічу У.В. – 50 гадзін (куратар вучэбнай групы).

 

15. Аб рэкамендацыі да друку рукапісаў вучэбных выданняў «Практикум по уголовному праву (Общая часть) і «Практикум по уголовному праву (Особенная часть).
Інфармацыя загадчыка кафедры Грунтова І.А.

ПАСТАНАВІЛІ:
 15.1. Рэкамендаваць да друку рукапісы вучэбных выданняў «Практикум по уголовному праву (Общая часть)» і «Практикум по уголовному праву (Особенная часть)».

 

16.. Аб унясенні змяненняў у рабочы план падрыхтоўкі спецыялістаў I ступені па спецыяльнасцях «Правазнаўства», «Эканамічнае права», «Паліталогія» для замежных студэнтаў на 2019-2010 навучальны год.
Інфармацыя намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

ПАСТАНАВІЛІ:

16.1. Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыялістаў I ступені па спецыяльнасцях «Правазнаўства», «Эканамічнае права», «Паліталогія» для замежных студэнтаў на 2019-2010 навучальны год наступныя змяненні:

У 1 семестры 1 курса замяніць факультатыўную дысцыпліну «Латинский язык» на факультатыўную дысцыпліну «Иностранный язык», колькасць аўдыторных гадзін – 30, форма кантролю – залік.

 

17. Аб рэкамендацыі навукова-даследчых праектаў студэнтаў юрыдычнага факультэта на конкурс навукова-даследчых работ дактарантаў, аспірантаў, саіскальнікаў і студэнтаў для іх выканання за сродкі рэспубліканскага бюджэту, прадугледжанага Міністэрствам адукацыі на выдзяленне грантаў у 2020 годзе.
Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці А.А. Пухава.

ПАСТАНАВІЛІ:

17.1. Улічваючы рэкамендацыю кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, водзыў незалежнага эксперта – намесніка дырэктара Нацыянальнага цэнтра праввавой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, кандыдата юрыдычных навук Шаршуна В.А., рэкамендаваць навукова-даследчы праект «Правовой режим «регуляторной песочницы» как инструмент правовой политики Республики Беларусь в условиях развития цифровой экономики» аспіранта Маркевіч Дар’і Сяргееўны на конкурс навукова-даследчых работ дактарантаў, аспірантаў, саіскальнікаў і студэнтаў для іх выканання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, прадугледжаных Міністэрствам адукацыі на выдзяленне грантаў у 2020 годзе.

 

17.2. Улічваючы рэкамендацыю кафедры канстытуцыйнага права, водзыў незалежнага эксперта – кандыдата юрыдычных навук, дацэнта Сямашка А.В. рэкамендаваць навукова-даследчы праект «Конституционный контроль в Республике Беларусь в контексте взаимодействия Конституционного Суда, судов общей юрисдикции, органов прокуратуры и адвокатуры» аспіранта Сініцынай Ганны Міхайлаўны на конкурс навукова-даследчых работ дактарантаў, аспірантаў, саіскальнікаў і студэнтаў для іх выканання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, прадугледжаных Міністэрствам адукацыі на выдзяленне грантаў у 2020 годзе.

 

17.3. Улічваючы рэкамендацыю кафедры паліталогіі, водзыў незалежнага эксперта – кандыдата палітычных навук Верамеева М.Ю. рэкамендаваць навукова-даследчы праект «Советология: теоретические основания исследования современной политики» студенткі Ясінскай Людмілы Сяргееўны на конкурс навукова-даследчых работ дактарантаў, аспірантаў, саіскальнікаў і студэнтаў для іх выканання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, прадугледжаных Міністэрствам адукацыі на выдзяленне грантаў у 2020 годзе.

 

18. Аб рэкамендацыі да дэпаніравання зборніка матэрыялаў міжнароднага круглага стала «Теоретико-прикладные перспективы научного обеспечения современного развития экономики».
Інфармацыя загадчыка кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці Камянкова В.С.

ПАСТАНАВІЛІ:

18.1. Рэкамендаваць да дэпаніравання зборнік матэрыялаў міжнароднага круглага стола «Теоретико-прикладные перспективы научного обеспечения современного развития экономики».

 

19. Аб унясенні змяненняў у рабочы план падрыхтоўкі спецыялістаў I ступені па спецыяльнасцях «Правазнаўства», «Эканамічнае права», «Паліталогія» на 2019-2020 навучальны год.
Інфармацыя намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

ПАСТАНАВІЛІ:

19.1. Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыялістаў I ступені па спецыяльнасцях «Правазнаўства» і «Эканамічнае права» на 2019-2020 навучальны год наступныя змяненні:

у 4 семестры 2 курса ўключыць у лік факультатыўных дысцыплін, вывучаемых студэнтамі па выбару (колькасць аўдыторных гадзін – 24 (10/14), форма кантролю – залік):
«Риторика»;
«Право международной безопасности» (на англійскай мове);
«Международно-правовые основы информационной безопасности» (на англійскай мове).

 

19.2. Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыялістаў I ступені па спецыяльнасцях «Правазнаўства», «Эканамічнае права» і «Паліталогія» на 2019-2020 навучальны год наступнае дапаўненне:

у першым семстры 1 курса ўнесці дадатковую факультатыўную дысцыпліну «Иностранный язык» с мэтай ураўноўвання ведаў студэнтаў (колькасць аўдыторных гадзін – 34).

 

20. Аб зацвярджэнні характарыстыкі Калініна С.А. у сувязі з рэкамендацыяй яго да ўзнагароджання Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Інфармацыя сакратара Савета Т.І. Доўнар.

ПАСТАНАВІЛІ:

20.1. Рэкамендаваць Калініна Сяргея Артуравіча, загадчыка кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, да ўзнагароджання Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за шматгадовую плённую навукова-педагагічную дзейнасць, вялікі асабісты ўклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў, у выхаванне навучэнцаў.

Зацвердзіць характарыстыку на Калініна Сяргея Артуравіча ў сувязі з рэкамендацыяй яго да ўзнагароджання Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Старшыня Савета   С.А. Балашэнка

Сакратар Савета     Т.І. Доўнар

 

Приложение № 1
Порядок выбора профилизации в магистратуре юридического факультета БГУ (специальность 1-24 80 01 «Юриспруденция»)

 

Апрацоўка: Л. В. Бяляева